Czerwiec 5, 2018

Rachunkowość

Czas trwania: 2 semestry /180 h

Koszty: 1290 zł / semestr

Kierownik: mgr Grażyna Sowa

Kadra:

Wykładowcami są praktycy posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe z zakresu księgowości (w tym na stanowisku głównych księgowych).

Cel studiów i ich adresaci:

Studia adresowane są do osób, które pragną poszerzyć swoją wiedzę z zakresu  rachunkowości i księgowości. Absolwenci nabędą kompetencje do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych. Poznają metody wyceny przedsiębiorstw, a także nabędą umiejętności wykorzystywania informacji księgowo – rachunkowych do efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem.

Sylwetka absolwenta:

Słuchacze studiów podyplomowych Rachunkowość będą przygotowani do pracy w biurach rachunkowych, w księgowości przedsiębiorstw jak i obsługi księgowej we własnej firmie. Absolwent studiów pozna szczegółowe zagadnienia dotyczące księgowości i rachunkowości. Zapozna się z praktycznym wykorzystaniem jednego z najczęściej wykorzystywanych programów finansowo – księgowych Rewizor GT  firmy InsERT. Program studiów obejmuje przede wszystkim zagadnienia praktyczne i będzie prowadzony w oparciu o liczne przykłady i ćwiczenia niezbędne do opanowania umiejętności księgowania.

Program:

MODUŁLiczba godzin
180
Wprowadzenie do rachunkowości i organizacja działalności gospodarczej 10
Charakterystyka aktywów i pasywów 4
Operacje gospodarcze 4
Dowody księgowe 3
Ewidencja operacji bilansowych 10
Ewidencja operacji wynikowych 10
Zasady ustalania wyniku finansowego 5
Sprawozdawczość finansowa 20
Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego do analizy sprawozdań finansowych 4
Pojęcie i cele rachunkowości zarządczej 4
Pojęcie, podział i kalkulacja kosztów, modele rachunku kosztów 10
Księgi rachunkowe i ich prowadzenie 15
Od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia i rachunku zysków i strat 10
Wykorzystanie programów komputerowych w prowadzeniu ksiąg rachunkowych 25
Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych 25
Ogólne zasady naliczania podatków i opłat obciążających przedsiębiorstwa 15
Metody wyceny przedsiębiorstw (zdyskontowanych przepływów pieniężnych, porównań rynkowych, skorygowanych aktywów netto) 4
Etyka w rachunkowości 2

Rekrutacja – miejsce i tryb składania dokumentów:

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Rekrutacja na studia podyplomowe prowadzona jest w trybie ciągłym, zaś uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby zgłoszeń. Wstępne zgłoszenie można dokonać dzwoniąc pod numer 41-260-40-40 lub 41-260-40-41 bądź pisząc na adres mailowy info@wsbip.edu.pl

Do przyjęcia na studia podyplomowe wymagane jest złożenie następujących dokumentów:

oraz:

  • wpłata opłaty rekrutacyjnej 80 zł na konto PEKAO S.A o/Ostrowiec 08124013851111000011858553 (w tytule wpłaty należy podać nazwę studiów podyplomowych). W przypadku, kiedy wpłata dokonywana jest przez firmę lub inną osobę należy podać dodatkowo imię i nazwisko słuchacza). Sugerujemy aby opłata rekrutacyjna była wpłacona wraz z opłatą za I semestr studiów, po informacji, że dana edycja studiów rozpocznie się zgodnie z planem.

O dokładnym terminie pierwszego zjazdu słuchacze będą informowani drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej nie później niż 10 dni przed zjazdem.