30 marca, 2020

Logopedia

Czas trwania: 4 semestry/ 515 godzin

Rodzaj: studia kwalifikacyjne

Koszty: 1490 zł/ semestr

Kadra:

Wykładowcami są praktycy posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe  związane z poszczególnymi modułami studiów.

Cel studiów i ich adresaci:

Celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu logopedy. Studia adresowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (zawodowych, licencjackich lub magisterskich) oraz przygotowanie pedagogiczne.

Sylwetka absolwenta:

Po ukończeniu studiów absolwenci przygotowani są do prowadzenia działań z zakresu profilaktyki logopedycznej (wczesnej, w placówkach przedszkolnych oraz w szkołach) przeprowadzenia badań przesiewowych, w celu ustalenia stanu mowy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym ,dokonywania oceny stanu komunikacji  językowej i możliwości jej rozwoju u osób z zaburzeniami mowy, przeprowadzania diagnozowania logopedycznego oraz – odpowiednio do jego wyników – postępowania logopedycznego, prowadzenia diagnozy zaburzeń komunikacji językowej u pacjentów po udarach i urazach mózgu, niedosłyszących, jąkających się, konstruowania i prowadzenia programów terapeutycznych dla pacjentów dorosłych i dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej.

Program:

MODUŁilość godzin
Koncepcje i systemy dydaktyczne kształcenia specjalnego 15
Dydaktyka specjalna - projektowanie zajęć edukacyjnych15
Badania diagnostyczne i eksperymentalne w pedagogice specjalnej30
Anatomia i fizjologia narządów mowy, głosu i słuchu15
Elementy audiologii ifoniatrii-anatomia i patologia narządu mowy10
Elementy ortodoncji10
Emisja i higiena głosu20
Fonetyka i fonologia języka polskiego30
Psychologia rozwojowa dziecka15
Rozwój sprawności językowych dziecka15
Elementy neurologii i psychiatrii20
Wprowadzenie do logopedii10
Metodyka postępowania logopedycznego- konstruowanie programów terapii logopedycznej10
Diagnoza i terapia dzieci z dysleksją, dysgrafią i dysortografią30
Diagnoza i terapia osób z dyslalią 15
Podstawy logorytmiki i logopedii artystycznej15
Psychoterapia15
Diagnoza i terapia osób z afazją i alalią15
Diagnoza i terapia osób z autyzmem15
Diagnoza i terapia osób z dysfagią7
Diagnoza i terapia osób z dyzartrią8
Zagadnienia balbutologopedii, surdologopedii i tyflologopedii45
Diagnoza i terapia osób z zaburzeniami płynności mówienia30
Neuropsychologia10
Komunikacja alternatywna i wspomagająca15
Rehabilitacja głosu i mowy u osób po laryngektomii7
Rehabilitacja głosu i mowy u osób z rozszczepem podniebienia 8
Techniki relaksacyjne15
Wczesna interwencja logopedyczna20
Wykorzystanie technik informacyjnych w pracy logopedy10
Metodyka i warsztat pracy logopedy10
Seminarium dyplomowe10
515

Rekrutacja – miejsce i tryb składania dokumentów:

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Rekrutacja na studia podyplomowe prowadzona jest w trybie ciągłym, zaś uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby zgłoszeń. Wstępne zgłoszenie można dokonać dzwoniąc pod numer  41-260-40-45 bądź pisząc na adres mailowy podyplomowe@goluchowski.edu.pl

Do przyjęcia na studia podyplomowe wymagane jest złożenie następujących dokumentów:

oraz:

  • wpłata opłaty rekrutacyjnej 80 zł na konto PEKAO S.A o/Ostrowiec 08124013851111000011858553 (w tytule wpłaty należy podać nazwę studiów podyplomowych). W przypadku, kiedy wpłata dokonywana jest przez firmę lub inną osobę należy podać dodatkowo imię i nazwisko słuchacza). Sugerujemy aby opłata rekrutacyjna była wpłacona wraz z opłatą za I semestr studiów, po informacji, że dana edycja studiów rozpocznie się zgodnie z planem.

O dokładnym terminie pierwszego zjazdu słuchacze będą informowani drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej nie później niż 10 dni przed zjazdem.