14 września, 2020

Kadry i płace Gorlice

Czas trwania: 2 semestry /162 h

Kadra:

Wykładowcami są praktycy posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe z zakresu kadrowo-płacowego

Cel studiów i ich adresaci:

Celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego pełnienia roli specjalisty ds. kadr i płac. Studia mają za zadanie między innymi zapoznać uczestników z prawem pracy, polityką kadrową, wiedzą z zakresu przepisów kadrowo-płacowych, rozliczania czasu pracy, naliczania wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych. Słuchacze będą mieli możliwość nabycia praktycznych umiejętności naliczanie wynagrodzeń ze stosunku pracy, z tytułu umów cywilnoprawnych, rozliczeń z ZUS, w tym za pomocą programu Płatnik.

Sylwetka absolwenta:

Studia adresowane są do absolwentów szkół wyższych, mających zamiar podjąć pracę w działach kadrowo-płacowych, HR, zarządzania personelem, biurach rachunkowych, a także osób,  które chciałyby rozszerzyć i zaktualizować swoją wiedzę i umiejętności z dziedziny kadrowo-płacowej.

Program:

MODUŁLiczba godzin
Źródła i zasady prawa pracy12
Dokumentacja kadrowa i płacowo-podatkowa14
Nawiązywanie, zmiana i ustanie stosunku pracy16
Czas pracy i urlopy pracownicze14
Naliczanie wynagrodzeń – warsztaty praktyczne18
Świadczenia z ubezpieczenia społecznego12
Podatek dochodowy od osób fizycznych8
Umowy cywilnoprawne i ich rozliczanie12
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy8
Pracownicza odpowiedzialność porządkowa i materialna8
Związki zawodowe i zbiorowe prawo pracy10
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych8
Ochrona danych osobowych8
Obsługa programu „Płatnik”12
Egzamin końcowy2
162

Rekrutacja – miejsce i tryb składania dokumentów:

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Rekrutacja na studia podyplomowe prowadzona jest w trybie ciągłym, zaś uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby zgłoszeń. Wstępne zgłoszenie można dokonać dzwoniąc pod numer 18 534 63 63 lub 607 472 789 bądź pisząc na adres mailowy nodn.wena@onet.pl 

Do przyjęcia na studia podyplomowe wymagane jest złożenie następujących dokumentów:

oraz:

  • wpłata opłaty rekrutacyjnej 80 zł na konto PEKAO S.A o/Ostrowiec 08124013851111000011858553 (w tytule wpłaty należy podać nazwę studiów podyplomowych). W przypadku, kiedy wpłata dokonywana jest przez firmę lub inną osobę należy podać dodatkowo imię i nazwisko słuchacza). Sugerujemy aby opłata rekrutacyjna była wpłacona wraz z opłatą za I semestr studiów, po informacji, że dana edycja studiów rozpocznie się zgodnie z planem.

Dokumenty można przesyłać drogą pocztową na ostrowiecki adres uczelni bądź składać w siedzibie Filii ANSG w Gorlicach (ul. J. Michalusa 1 lok. 4, Biurowiec Glinik, III piętro)

O dokładnym terminie pierwszego zjazdu słuchacze będą informowani drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej nie później niż 10 dni przed zjazdem

Skip to content