31 marca, 2020

Przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej

Czas trwania: 3 semestry/ 495 godzin

Rodzaj: studia kwalifikacyjne

Koszty: 1390 zł/ semestr

Kadra:

Kadrę dydaktyczną stanowią  specjaliści z wyższych uczelni o uznanym autorytecie w dziedzinach objętych zakresem studiów, doświadczeni praktycy, pedagodzy, psychologowie.

Cel studiów i ich adresaci:

Głównym celem jest przygotowanie słuchaczy w zakresie wybranych specjalności nauczycielskich tak, aby w sposób kompetentny przekazywać nabytą wiedzę oraz samodzielnie ją pogłębiać i aktualizować, a także integrować ją z innymi dziedzinami wiedzy. Studia adresowane są do osób po studiach magisterskich, które pragną zdobyć kwalifikacje do nauczania w szkołach (poza nauczaniem początkowym i specjalnym) i w innych placówkach oświatowo-wychowawczych.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent  Przygotowania Pedagogicznego będzie przygotowany do współpracy z uczniami i nauczycielami, środowiskiem rodzinnym uczniów oraz pozaszkolnym środowiskiem społecznym w realizacji zadań edukacyjnych. Będą gotowi do podejmowania zadań edukacyjnych wykraczających poza zakres nauczanego przedmiotu (prowadzonych zajęć) oraz zadań z zakresu edukacji pozaszkolnej oraz samodzielnego tworzenia i weryfikowania projektów własnych działań oraz podejmowania działań upowszechniających wzory dobrej praktyki pedagogicznej.

Program:

MODUŁilość godzin
Podstawy psychologii ogólnej20
Psychologia rozwoju człowieka20
Psychologia społeczna15
Psychologia uczenia się20
Rozwój zawodowy nauczyciela15
Pedeutologia5
Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi10
System oświaty 5
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole10
Praca opiekuńczo-wychowawcza nauczyciela 5
sytuacja ucznia z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną w szkole ogólnodostępnej edukacyjnym lub etapach edukacyjnych15
Zagrożenia dzieci i młodzieży15
Diagnozowanie sytuacji i potrzeb dziecka5
Uczeń z trudnościami w uczeniu się10
Doradztwo zawodowe5
Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole 5
Podstawy dydaktyki ogólnej 15
Klasa szkolna jako środowisko edukacyjne15
Kultura języka15
Emisja głosu15
Ramowy plan nauczania na poszczególnych etapach edukacyjnych 15
Podstawa programowa na poszczególnych etapach edukacyjnych 15
Kompetencje merytoryczne, dydaktyczne i wychowawcze nauczyciela10
Metody kształcenia 15
Metodyka treści kształcenia na poszczególnych etapach edukacyjnych 15
Projektowanie procesu kształcenia15
Ocenianie w pracy dydaktycznej10
Diagnoza ucznia i grupy uczniowskiej15
Rozwijanie umiejętności osobistych i społeczno-emocjonalnych uczniów15
Warsztat pracy nauczyciela10
Media w edukacji15
Współpraca nauczyciela z psychologiem10
Sposoby wspierania rozwoju dziecka w szkole15
Profilaktyka i promocja zdrowia w szkole15
Metodyka pracy nauczyciela przedmiotów ścisłych15
Metodyka pracy nauczyciela przedmiotów humanistycznych15
Metodyka pracy nauczyciela języków obcych10
Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych15
Wykorzystanie technologii informacyjnej w zawodzie nauczyciela10
Przygotowanie do egzaminu10
495

Rekrutacja – miejsce i tryb składania dokumentów:

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Rekrutacja na studia podyplomowe prowadzona jest w trybie ciągłym, zaś uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby zgłoszeń. Wstępne zgłoszenie można dokonać dzwoniąc pod numer 41-260-40-45 bądź pisząc na adres mailowy podyplomowe@goluchowski.edu.pl

Do przyjęcia na studia podyplomowe wymagane jest złożenie następujących dokumentów:

oraz:

  • wpłata opłaty rekrutacyjnej 80 zł na konto PEKAO S.A o/Ostrowiec 08124013851111000011858553 (w tytule wpłaty należy podać nazwę studiów podyplomowych). W przypadku, kiedy wpłata dokonywana jest przez firmę lub inną osobę należy podać dodatkowo imię i nazwisko słuchacza). Sugerujemy aby opłata rekrutacyjna była wpłacona wraz z opłatą za I semestr studiów, po informacji, że dana edycja studiów rozpocznie się zgodnie z planem.

O dokładnym terminie pierwszego zjazdu słuchacze będą informowani drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej nie później niż 10 dni przed zjazdem.