16 września, 2020

Edukacja dla bezpieczeństwa (studia nauczycielskie)- Gorlice

Czas trwania: 3 semestry/ 360 godzin

Kadra:

Wykładowcami są praktycy, posiadający doświadczenie w pracy
z dziećmi i młodzieżą oraz mający w swoim dorobku zawodowym praktykę związaną z poszczególnymi modułami studiów.

Cel studiów i ich adresaci:

Studia są adresowane do absolwentów studiów wyższych m.in. Licencjat, w tym również z przygotowaniem pedagogicznym a głównie do nauczycieli zainteresowanych zdobyciem uprawnień do nauczania w szkołach na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym  przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa, pracowników władz oświatowych i samorządowych funkcjonariuszy służb publicznych, których gestii znajduje się szeroko pojęta problematyka edukacji dla bezpieczeństwa.

Sylwetka absolwenta:

Absolwenci studiów podyplomowych „Edukacja dla Bezpieczeństwa” będą się wykazywać zdobytą wiedzą, nabytymi umiejętnościami i uzyskanymi kompetencjami społecznymi, niezbędnymi – zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela – do uzyskania kwalifikacji do nauczania przedmiotu „Edukacja dla Bezpieczeństwa” jako kolejnego przedmiotu w szkole. W szczególności absolwenci zdobędą aktualną wiedzę merytoryczną z zakresu poszczególnych dyscyplin w dziedzinach nauk społecznych i nauk prawnych oraz umiejętności analityczne i interpretacyjne niezbędne do efektywnego wykorzystania zdobytej wiedzy. Absolwenci będą znali: pojęcie i istotę  i zakres bezpieczeństwa narodowego, system organizacji państwa w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego w tym obrony narodowej i szeroko pojętego zarządzania kryzysowego, podstawowe formy i metody nauczania przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa. Absolwenci będą rozumieli: interdyscyplinarny charakter i złożoność organizacji państwa w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego, zasady i procedury współdziałania różnych organów instytucji państwowych, przedsiębiorstwa oraz administracji państwowej i samorządowej w dziedzinie ochrony narodowej i zarządzania kryzysowego, istotę edukacji dla bezpieczeństwa nie tylko dzieci i młodzieży, ale również całego społeczeństwa jako istotnego elementu bezpieczeństwa narodowego. Absolwenci będą posiadali przygotowanie praktyczne wymagane do prawidłowego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Program:

MODUŁLICZBA GODZIN
Prawne podstawy bezpieczeństwa20
Teoria bezpieczeństwa20
System bezpieczeństwa narodowego30
Geopolityczne uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego30
Konflikty asymetryczne i wojny hybrydowe w XXI w.20
Niemilitrarne zagrożenia bezpieczeństwa20
Zarządzanie kryzysowe20
Organizacja pierwszej pomocy w sytuacjach kryzysowych30
Edukacja zdrowotna40
Dydaktyka60
Seminarium dyplomowe20
Praktyka150

Rekrutacja – miejsce i tryb składania dokumentów:

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Rekrutacja na studia podyplomowe prowadzona jest w trybie ciągłym, zaś uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby zgłoszeń. Wstępne zgłoszenie można dokonać dzwoniąc pod numer 18 534 63 63 lub 607 472 789 bądź pisząc na adres mailowy nodn.wena@onet.pl 

Do przyjęcia na studia podyplomowe wymagane jest złożenie następujących dokumentów:

oraz:

  • wpłata opłaty rekrutacyjnej 80 zł na konto PEKAO S.A o/Ostrowiec 08124013851111000011858553 (w tytule wpłaty należy podać nazwę studiów podyplomowych). W przypadku, kiedy wpłata dokonywana jest przez firmę lub inną osobę należy podać dodatkowo imię i nazwisko słuchacza). Sugerujemy aby opłata rekrutacyjna była wpłacona wraz z opłatą za I semestr studiów, po informacji, że dana edycja studiów rozpocznie się zgodnie z planem.

Dokumenty można przesyłać drogą pocztową na ostrowiecki adres uczelni bądź składać w siedzibie Filii ANSG w Gorlicach (ul. J. Michalusa 1 lok. 4, Biurowiec Glinik, III piętro)

O dokładnym terminie pierwszego zjazdu słuchacze będą informowani drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej nie później niż 10 dni przed zjazdem.

Skip to content