16 września, 2020

Edukacja dla bezpieczeństwa (studia nauczycielskie)- Gorlice

Czas trwania: 3 semestry/ 360 godzin

Koszty: 1090zł/ semestr

Kadra:

Wykładowcami są praktycy, posiadający doświadczenie w pracy
z dziećmi i młodzieżą oraz mający w swoim dorobku zawodowym praktykę związaną z poszczególnymi modułami studiów.

Cel studiów i ich adresaci:

Studia są adresowane do absolwentów studiów wyższych m.in. Licencjat, w tym również z przygotowaniem pedagogicznym a głównie do nauczycieli zainteresowanych zdobyciem uprawnień do nauczania w szkołach na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym  przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa, pracowników władz oświatowych i samorządowych funkcjonariuszy służb publicznych, których gestii znajduje się szeroko pojęta problematyka edukacji dla bezpieczeństwa.

Sylwetka absolwenta:

Absolwenci studiów podyplomowych „Edukacja dla Bezpieczeństwa” będą się wykazywać zdobytą wiedzą, nabytymi umiejętnościami i uzyskanymi kompetencjami społecznymi, niezbędnymi – zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela – do uzyskania kwalifikacji do nauczania przedmiotu „Edukacja dla Bezpieczeństwa” jako kolejnego przedmiotu w szkole. W szczególności absolwenci zdobędą aktualną wiedzę merytoryczną z zakresu poszczególnych dyscyplin w dziedzinach nauk społecznych i nauk prawnych oraz umiejętności analityczne i interpretacyjne niezbędne do efektywnego wykorzystania zdobytej wiedzy. Absolwenci będą znali: pojęcie i istotę  i zakres bezpieczeństwa narodowego, system organizacji państwa w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego w tym obrony narodowej i szeroko pojętego zarządzania kryzysowego, podstawowe formy i metody nauczania przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa. Absolwenci będą rozumieli: interdyscyplinarny charakter i złożoność organizacji państwa w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego, zasady i procedury współdziałania różnych organów instytucji państwowych, przedsiębiorstwa oraz administracji państwowej i samorządowej w dziedzinie ochrony narodowej i zarządzania kryzysowego, istotę edukacji dla bezpieczeństwa nie tylko dzieci i młodzieży, ale również całego społeczeństwa jako istotnego elementu bezpieczeństwa narodowego. Absolwenci będą posiadali przygotowanie praktyczne wymagane do prawidłowego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Program:

MODUŁLICZBA GODZIN
Prawne podstawy bezpieczeństwa20
Teoria bezpieczeństwa20
System bezpieczeństwa narodowego30
Geopolityczne uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego30
Konflikty asymetryczne i wojny hybrydowe w XXI w.20
Niemilitrarne zagrożenia bezpieczeństwa20
Zarządzanie kryzysowe20
Organizacja pierwszej pomocy w sytuacjach kryzysowych30
Edukacja zdrowotna40
Dydaktyka60
Seminarium dyplomowe20
Praktyka150

Rekrutacja – miejsce i tryb składania dokumentów:

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Rekrutacja na studia podyplomowe prowadzona jest w trybie ciągłym, zaś uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby zgłoszeń. Wstępne zgłoszenie można dokonać dzwoniąc pod numer 41-260-40-45 bądź pisząc na adres mailowy podyplomowe@wsbip.edu.pl

Do przyjęcia na studia podyplomowe wymagane jest złożenie następujących dokumentów:

oraz:

  • wpłata opłaty rekrutacyjnej 80 zł na konto PEKAO S.A o/Ostrowiec 08124013851111000011858553 (w tytule wpłaty należy podać nazwę studiów podyplomowych). W przypadku, kiedy wpłata dokonywana jest przez firmę lub inną osobę należy podać dodatkowo imię i nazwisko słuchacza). Sugerujemy aby opłata rekrutacyjna była wpłacona wraz z opłatą za I semestr studiów, po informacji, że dana edycja studiów rozpocznie się zgodnie z planem.

Dokumenty można przesyłać drogą pocztową na ostrowiecki adres uczelni bądź składać w siedzibie Filii WSBiP w Gorlicach (ul. J. Michalusa 1 lok. 4, Biurowiec Glinik, III piętro)

O dokładnym terminie pierwszego zjazdu słuchacze będą informowani drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej nie później niż 10 dni przed zjazdem.