30 marca, 2020

Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia

Czas trwania: 2 semestry/ 200 h

Koszty: 1690zł/ semestr

Kierownik: prof. dr hab Przemysław Oszukowski

Kadra:

Wykładowcami są praktycy, posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe z zakresu zarządzania w służbie zdrowia.

Cel studiów i ich adresaci:

Celem studiów jest zdobycie i poszerzenie wiedzy z zakresu zagadnień odnoszących  się do zarządzania
w ochronie zdrowia, kładąc nacisk na zapoznanie słuchaczy z prawnymi, organizacyjnymi
i ekonomicznymi aspektami ochrony zdrowia w Polsce, doskonalenie kwalifikacji zawodowych osób kierujących różnymi szczeblami ochrony zdrowia oraz przygotowanie absolwentów wyższych uczelni do efektywnego startu zawodowego w ochronie zdrowia. Studia są przeznaczone dla obecnej
i przyszłej kadry kierowniczej pracującej w placówkach ochrony zdrowia. Są one odpowiedzią na reformy oraz intensywny rozwój sektora ochrony zdrowia.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent uzyskuje szeroką wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktycznych z zakresu zarządzania (strategii, struktur. Biznesu planów, kontroli jakości, kierowania ludźmi, negocjacji  itd.) oraz zarządzania finansowego (rachunkowość finansowa i zarządcza, analiza finansowa), marketingu, prawa, przydatnych do zarządzania różnymi organizacjami systemu ochrony zdrowia. Absolwent charakteryzuje się znajomością i umiejętnością interpretowania problemów ekonomiczno- finansowych, organizacyjnych i prawnych, odnoszących się do ochrony zdrowia. Absolwenci uzupełniają również swoją wiedzę i kompetencje do pełnienia funkcji kierowniczej w strukturach ochrony zdrowia.

MODUŁliczba godzin
Systemy ochrony zdrowia w krajach unii Europejskiej 25
Rynek usług medycznych 20
Biznes plan w opiece zdrowotnej 30
Organizacja i zarządzanie zakładami opieki zdrowotnej 20
Negocjacje i mediacje 25
Zarządzanie finansowe w zakładach opieki zdrowotnej 15
Prawo pracy w zakładach opieki zdrowotnej 20
Zamówienia publiczne 20
Zarządzania jakości w ochronie zdrowia 10
Środowisko zagrożenia zdrowia 10
Podstawy bioetyki 10
Zarządzanie i techniki menedżerskie 25
Organizacja opieki długoterminowej 15
Trening interpersonalny 10
Seminarium dyplomowe 20
Technologie informatyczne w ochronie zdrowia 35
Programy profilaktyczne w ochronie zdrowia 10
200

Rekrutacja – miejsce i tryb składania dokumentów:

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Rekrutacja na studia podyplomowe prowadzona jest w trybie ciągłym, zaś uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby zgłoszeń. Wstępne zgłoszenie można dokonać dzwoniąc pod numer 41-260-40-45 bądź pisząc na adres mailowy podyplomowe@goluchowski.edu.pl

Do przyjęcia na studia podyplomowe wymagane jest złożenie następujących dokumentów:

oraz:

  • wpłata opłaty rekrutacyjnej 80 zł na konto PEKAO S.A o/Ostrowiec 08124013851111000011858553 (w tytule wpłaty należy podać nazwę studiów podyplomowych). W przypadku, kiedy wpłata dokonywana jest przez firmę lub inną osobę należy podać dodatkowo imię i nazwisko słuchacza). Sugerujemy aby opłata rekrutacyjna była wpłacona wraz z opłatą za I semestr studiów, po informacji, że dana edycja studiów rozpocznie się zgodnie z planem.

O dokładnym terminie pierwszego zjazdu słuchacze będą informowani drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej nie później niż 10 dni przed zjazdem.

Skip to content