16 września, 2020

Pedagog szkolny- Gorlice

Czas trwania: 3 semestry / 360 h

Typ studiów: specjalistyczne

Kadra:

Wykładowcami są praktycy, posiadający doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz mający w swoim dorobku zawodowym praktykę związaną z poszczególnymi modułami studiów.

Cel studiów i ich adresaci:

Doskonalenie umiejętności diagnozy i poradnictwa oraz doradztwa dziecku, jego rodzinie oraz nauczycielowi. Zdobycie  umiejętności praktycznych pozwalających na udzielenie fachowej pomocy oraz wsparcia nauczycielom, dzieciom i młodzieży i ich rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych.
Studia adresowane są do osób posiadających dyplom ukończenia  studiów wyższych ( zawodowych, licencjackich lub magisterskich) oraz przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej.

Sylwetka absolwenta:

Kształcenie w zakresie studiów podyplomowych – pedagog szkolny ma przygotować pedagoga jako człowieka, który pracuje z dzieckiem, młodzieżą, osobą dorosłą i starszą. Ujmuje on jednostkę i jej problemy w sposób holistyczny. Potrafi diagnozować oraz umiejętnie reagować na wszelkie zjawiska związane z wychowaniem, kształceniem, opieką, doradztwem i terapią. Prawidłowo planuje oddziaływania opiekuńczo-wychowawczo-terapeutyczne w celu realizacji potrzeb ponadpodmiotowych.

Absolwenci studiów podyplomowych  Pedagog szkolny są przygotowani do pracy w szkołach, instytucjach opiekuńczo-wychowawczych (środowiskowe domy opieki nad dzieckiem, środowiskowe ośrodki opieki nad dzieckiem, całkowitej opieki dla dorosłych, świetlice środowiskowe, warsztaty terapii zajęciowej, instytucje wychowania pozaszkolnego, bursy, internaty jako wychowawcy.  Jednocześnie są przygotowani do  prowadzenia działań terapeutycznych (kompensacyjnych) oraz profilaktycznych w zakresie opieki i wychowania.

Program:

MODUŁLICZBA GODZIN
Wybrane elementy psychologii40
Wybrane elementy psychopatologii dzieci i młodzieży40
Pedagogika społeczna50
Pedagogika szkolna30
Metodyka pracy pedagoga szkolnego40
Prawo oświatowe20
Prawo rodzinne i opiekuńczo- wychowawcze 20
Projektowanie pracy pedagoga szkolnego 30
Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej40
Pomoc psychologiczno- pedagogiczna dziecku i jego rodzinie40
Patologie społeczne i wiedza o dysfunkcjach współczesnej rodziny40
Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi50
Terapia pedagogiczna40
Zaburzenia emocjonalne i zaburzenia zachowań40
Wybrane problemy przestępczości dzieci i młodzieży40
Warsztaty socjoterapeutyczne40
Profilaktyka uzależnień, diagnoza i terapia40
Wspomaganie rodziny zagrożonej patologią40
Instytucje opiekuńczo – wychowawcze i wspierające20
Warsztat pracy z rodzicem w zakresie edukacji i wychowania40
Trening kompetencji interpersonalnych20
Seminarium20
Praktyka60

Program:

MODUŁliczba godzin
Aktualne koncepcje różnic indywidualnych20
Terapia zaburzeń mowy 15
Rozwój i dysfunkcje sfery poznawczej i motorycznej20
Terapia zaburzeń motorycznych 20
Psychologia rozwojowa20
Wczesne wspomaganie dziecka w jego rozwoju10
Terapia trudności w nauce czytania i pisania 20
Terapia trudności w matematyce 20
Patologia i zagrożenia społeczne15
Trudności szkolne uczniów 10
Trening umiejętności edukacyjnych 10
Stymulacja rozwoju poznawczego i rozwijanie zdolności twórczych dziecka30
Seminarium dyplomowe20
Współczesne tendencje w terapii dzieci i młodzieży20
Diagnostyka psychologiczna30
Diagnostyka pedagogiczna40
Praktyka w zakresie terapii dziecka30
Praktyka150

Rekrutacja – miejsce i tryb składania dokumentów:

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Rekrutacja na studia podyplomowe prowadzona jest w trybie ciągłym, zaś uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby zgłoszeń. Wstępne zgłoszenie można dokonać dzwoniąc pod numer  18 534 63 63 lub 607 472 789 bądź pisząc na adres mailowy nodn.wena@onet.pl 

Do przyjęcia na studia podyplomowe wymagane jest złożenie następujących dokumentów:

oraz:

  • wpłata opłaty rekrutacyjnej 80 zł na konto PEKAO S.A o/Ostrowiec 08124013851111000011858553 (w tytule wpłaty należy podać nazwę studiów podyplomowych). W przypadku, kiedy wpłata dokonywana jest przez firmę lub inną osobę należy podać dodatkowo imię i nazwisko słuchacza). Sugerujemy aby opłata rekrutacyjna była wpłacona wraz z opłatą za I semestr studiów, po informacji, że dana edycja studiów rozpocznie się zgodnie z planem.

Dokumenty można przesyłać drogą pocztową na ostrowiecki adres uczelni bądź składać w siedzibie Filii ANSG w Gorlicach (ul. J. Michalusa 1 lok. 4, Biurowiec Glinik, III piętro)

O dokładnym terminie pierwszego zjazdu słuchacze będą informowani drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej nie później niż 10 dni przed zjazdem.

Skip to content