21 lipca, 2022

Edukacja włączająca i integracyjna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – Pedagogika specjalna

Czas trwania: 3 semestry/ 360 godzin

Rodzaj: studia kwalifikacyjne

Koszty: 1390 zł/ semestr

Kadra:

Wykładowcami są praktycy posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy z osobami niepełnosprawnymi i starszymi.

Cel studiów i ich adresaci:

Studia z zakresu edukacji włączającej i integrującej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi maja przygotować pedagoga-specjalistę od pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie potrafiącego ujmować jednostkę i jej problemy wielowymiarowo. Przygotowanie zawodowe uprawnia również absolwenta do prowadzenia i organizowania różnego rodzaju form pomocy pedagogicznej dziecku z niepełnosprawnością i jego rodzinie (w poradniach psychologiczno – pedagogicznych, centrach pomocy rodzinie, miejskich i gminnych ośrodkach pomocy społecznej), jak również do zajmowania stanowiska pedagoga specjalnego – doradcy – konsultanta  w instytucjach opieki i wychowania, w ośrodkach terapeutycznych i rehabilitacyjnych, ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju, w fundacjach i organizacjach pozarządowych i stowarzyszeniach katolickich na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent potrafi planować i organizować działalność wychowawczo-dydaktyczną  w integracyjnych i powszechnych placówkach przedszkolnych,  samodzielnie przygotować i prowadzić zajęcia z dziećmi przedszkolnymi w zakresie wszystkich obszarów edukacyjnych, zgodnie z aktualnymi wymogami metodyki edukacji przedszkolnej oraz prowadzić dokumentację pracy wychowawczo-dydaktycznej nauczyciela przedszkola. Prezentuje również umiejętności posługiwania się narzędziami pedagogicznymi badania rozwoju dziecka niepełnosprawnego , formułowania wniosków uogólniających i ewaluacyjnych w każdym z badanych obszarów, jak też podejmowania współpracy ze środowiskiem rodzinnym dziecka niepełnosprawnego intelektualnie oraz fizycznie.

Absolwent posiada również szeroką wiedzę i umiejętności praktycznej pracy pedagogicznej z dziećmi z różnymi rodzajami niepełnosprawności intelektualnej stosuje w praktyce klasyczne i nowatorskie metody wspomagania rozwoju i edukacji dziecka niepełnosprawnego intelektualnie.

Program:

MODUŁLICZBA GODZIN
Pedagogika specjalna15
Psychologia kliniczna z elementami psychopatologii15
Edukacja i rehabilitacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną15
Diagnostyka psychopedagogiczna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi10
Pedagogika terapeutyczna15
Surdopedagogika15
Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem z niepełnosprawnością15
Terapia pedagogiczna20
Praktyka I40
Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią20
Tyflopedagogika15
Psychologia społeczna15
Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem z dysfunkcją wzroku15
Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem przewlekle chorym i z niepełnosprawnością ruchową15
Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem z dysfunkcją słuchu15
Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem z trudnościami w uczeniu się15
Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem z zaburzeniami emocjonalnymi i psychicznymi 15
Praktyka II40
Seminarium dyplomowe20
Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem z zaburzeniami mowy15
Metodyka pracy resocjalizacyjnej15
Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów szczególnie uzdolnionych20
Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi20
Podstawy języka migowego15
Praktyka III40
SUMA360

Rekrutacja – miejsce i tryb składania dokumentów:

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Rekrutacja na studia podyplomowe prowadzona jest w trybie ciągłym, zaś uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby zgłoszeń. Wstępne zgłoszenie można dokonać dzwoniąc pod numer  41-260-40-45 bądź pisząc na adres mailowy podyplomowe@wsbip.edu.pl

Do przyjęcia na studia podyplomowe wymagane jest złożenie następujących dokumentów:

oraz:

  • wpłata opłaty rekrutacyjnej 80 zł na konto PEKAO S.A o/Ostrowiec 08124013851111000011858553 (w tytule wpłaty należy podać nazwę studiów podyplomowych). W przypadku, kiedy wpłata dokonywana jest przez firmę lub inną osobę należy podać dodatkowo imię i nazwisko słuchacza). Sugerujemy aby opłata rekrutacyjna była wpłacona wraz z opłatą za I semestr studiów, po informacji, że dana edycja studiów rozpocznie się zgodnie z planem.

O dokładnym terminie pierwszego zjazdu słuchacze będą informowani drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej nie później niż 10 dni przed zjazdem.