21 lipca, 2022

Edukacja włączająca i integracyjna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pedagog specjalny

Czas trwania: 3 semestry /390 godzin/ 120 godz. praktyki

Rodzaj: studia kwalifikacyjne

Koszty: 1390 zł/ semestr

Organizacja zajęć: forma hybrydowa –  zajęcia stacjonarne oraz on-line

Kadra:

Wykładowcami są praktycy posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy z osobami  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Kierownik studiów:

dr Izabela Zaborowska

Cel studiów i ich adresaci:

Celem studiów podyplomowych Edukacja włączająca i integracyjna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pedagog specjalny jest uzyskanie przez słuchaczy kwalifikacji pedagoga specjalnego. Słuchacz nabędzie kompetencje teoretyczne i praktyczne w zakresie diagnostyki,  pracy oraz tworzenia programów dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych; zapoznana się z zasadniczym kanonem metod i technik pracy; warunków i zasad prowadzenia skutecznych oddziaływań w edukacji włączającej; ukaże potencjał i ograniczenia tkwiące w systemie edukacji i wychowania; kształtowanie postaw zorientowanych na przeciwdziałanie stygmatyzacji i wykluczeniu.

Studia podyplomowe Edukacja włączająca i integracyjna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- pedagog specjalny skierowane są do osób pragnących podnieść swoje kompetencje, kwalifikacje zawodowe w zakresie pomocy, opieki i wsparcia osób o specjalnych potrzebach w systemie edukacji i wychowania. Oferta daje możliwości rozwoju adekwatnych umiejętności, przekładających się na pracę zawodową oraz życie społeczne rodziców, opiekunów, nauczycieli, pedagogów, wychowawców oraz pracowników różnych placówek wspomagających proces rozwoju niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie bądź zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent uzyskuje kwalifikacje Pedagoga specjalnegoSpecjalisty edukacji włączającej i integracyjnej, który daje kompetencje do organizowania, koordynowania i ewaluowania działań pro-inkluzyjnych w placówce oświatowej oraz w środowisku lokalnym na rzecz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Absolwent będzie przygotowany do diagnozowania sytuacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb ich rodzin oraz nauczycieli pracujących ze wskazaną grupą dzieci.

Absolwent będzie przygotowany do koordynowania działań zespołów nauczycielskich w obszarze projektowania indywidualnych programów edukacyjnych  oraz właściwego doboru metod i form pracy w procesie indywidualizacji procesu kształcenia i wychowania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Absolwent będzie przygotowany do podejmowania działań pro-inkluzyjnych w środowisku lokalnym na rzecz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i ich rodzin. Absolwent będzie przygotowany do ewaluacji działań placówki na rzecz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Absolwent może ubiegać się o zatrudnienie:

  • w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych
  • w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznych jako zewnętrzny specjalista koordynujący placówki oświatowe ogólnodostępne
  • oraz w innych instytucjach wpierających i nadzorujących edukację włączającą uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Wymaganie wstępne:

Ukończone studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia, w zakresie pedagogiki (oraz przygotowanie pedagogiczne)

Program studiów:

MODUŁLICZBA GODZIN
Teoretyczne i prawne podstawy edukacji włączającej5
Edukacja włączająca w Unii Europejskiej5
Edukacja inkluzyjna jako koncepcja reformy edukacji5
Podstawy diagnozy psychologiczno-pedagogicznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi20
Planowanie i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu i szkole.15
Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci ze specjalnymi potrzebami15
Metodyka kształcenia w grupie zróżnicowanej osób z niepełnosprawnością intelektualną 20
Metodyka kształcenia w grupie zróżnicowanej osób ze szczególnymi uzdolnieniami 15
Metodyka kształcenia w grupie zróżnicowanej osób z zaburzeniami ze spectrum autyzmu 20
Metodyka kształcenia w grupie zróżnicowanej osób z dysfunkcja wzroku i dysfunkcją słuchu20
Metodyka kształcenia w grupie zróżnicowanej osób z niepełnosprawnością sensoryczną 10
Metodyka kształcenia w grupie zróżnicowanej osób z specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia)15
Metodyka kształcenia w grupie zróżnicowanej osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją i chorobami przewlekłymi 15
Metodyka kształcenia w grupie zróżnicowanej osób z zaburzeniami emocjonalnymi10
Metodyka kształcenia w grupie zróżnicowanej osób z niedostosowanych społecznie 15
Kompetencje pedagoga specjalnego w edukacji włączającej10
Konstruowanie programów w edukacji włączającej15
Praca z rodzinami dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych 10
Warsztat umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych10
Organizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i korekcyjno-kompensacyjnych20
Konstruowanie programu nauczania w edukacji włączającej.20
Psychologia kliniczna i psychopatologia 15
Podstawy psychologii kształcenia dzieci i młodzieży ze SPE z elementami neuropsychologii 20
Psychopedagogiczne podstawy rehabilitacji osób z niepełnosprawnością 15
Podstawy pedagogiki specjalnej10
Organizacja procesu kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi10
Dydaktyka specjalna 10
Zasady i metody prowadzenia diagnozy psychopedagogicznej 10
360
Praktyka zawodowa120

Sposób zaliczenia studiów:

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

– obecność i aktywne uczestnictwo na zajęciach,

– zaliczenie trzech semestrów w oparciu o zaliczenia i egzaminy z przedmiotów objętych programem studiów (oceny według wymagań prowadzących zajęcia).

– spełnienie wymagań dotyczących praktyki pedagogicznej określonych na początku studiów

– EGZAMIN KOŃCOWY – BEZ PISANIA I OBRONY PRACY DYPLOMOWEJ

Wymagania szczegółowe :

Praktyka 120 godz.– odbywa się w wybranej szkole na zasadzie skierowania z uczelni i dzienniczka praktyki.

Więcej informacji w linku poniżej:

Pedagog specjalny – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Rekrutacja – miejsce i tryb składania dokumentów:

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Rekrutacja na studia podyplomowe prowadzona jest w trybie ciągłym, zaś uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby zgłoszeń. Wstępne zgłoszenie można dokonać dzwoniąc pod numer  41-260-40-45 bądź pisząc na adres mailowy podyplomowe@goluchowski.edu.pl

Do przyjęcia na studia podyplomowe wymagane jest złożenie następujących dokumentów:

oraz:

  • wpłata opłaty rekrutacyjnej 80 zł na konto PEKAO S.A o/Ostrowiec 08124013851111000011858553 (w tytule wpłaty należy podać nazwę studiów podyplomowych). W przypadku, kiedy wpłata dokonywana jest przez firmę lub inną osobę należy podać dodatkowo imię i nazwisko słuchacza). Sugerujemy aby opłata rekrutacyjna była wpłacona wraz z opłatą za I semestr studiów, po informacji, że dana edycja studiów rozpocznie się zgodnie z planem.

O dokładnym terminie pierwszego zjazdu słuchacze będą informowani drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej nie później niż 10 dni przed zjazdem.

Skip to content