25 maja, 2021

Terapia pedagogiczna z elementami arteterapii

Czas trwania: 3 semestry/ 360 godzin

Rodzaj: Studia kwalifikacyjne

Koszty: 1390zł/ semestr

Kadra:

Wykładowcami są praktycy, posiadający doświadczenie w pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą oraz mający w swoim dorobku zawodowym praktykę związaną z poszczególnymi modułami studiów.

Cel studiów i ich adresaci:

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę, kompetencję i umiejętności z zakresu terapii pedagogicznej i arteterapii, które pozwolą na ich wykorzystanie w pracy psychopedagogicznej dzieci i młodzieży w instytucjach: poradnie psychologiczno-pedagogiczne, świetlice terapeutyczne, warsztaty terapii zajęciowej, świetlice, przedszkola, klasy integracyjne, placówki opiekuńczo-wychowawcze

Sylwetka absolwenta:

Absolwenci studiów podyplomowych w zakresie terapii pedagogicznej z arteterapią zdobywają teoretyczne podstawy wiedzy z terapii pedagogicznej i arteterapii;, nabywają praktyczne umiejętności jej zastosowania w profilaktyce, diagnozie i korekcji zaburzeń rozwojowych, a tym samym nabywają kompetencje psychospołeczne i dydaktyczne terapeuty pedagogicznego. Uzyskują dodatkowe kwalifikacje zawodowe do prowadzenia różnorodnych form terapii pedagogicznej z arteterapią, w tym do pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami zachowania oraz posiadającymi opinie i orzeczenia

Program:

MODUŁLICZBA GODZIN
Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej15
Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i psychopatologii25
Zaburzenia uczenia się i zachowania10
Wspomaganie rozwoju oraz wspieranie uzdolnień dziecka10
Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń mowy15
Organizacja procesu terapeutycznego15
Komunikacja i budowanie relacji w grupie10
Podstawy organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom o SPE10
Diagnoza i terapia dzieci z dysleksją, dysgrafią, dysortografią15
Diagnoza i terapia uczniów z dyskalkulią10
Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych – Metody pracy korekcyjno-kompensacyjnej i wyrównawczej dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego i trudnościami w uczeniu się czytania i pisania.20
Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki15
Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego20
Praca terapeutyczna z dziećmi i rodzicami dzieci ujawniających zaburzenia rozwojowe i zachowania, poradnictwo i konsultacje15
Wybrane elementy z metodyki nauczania początkowego10
Nowoczesne metody terapii pedagogicznej15
Warsztat terapeuty pedagogicznego 10
Przygotowanie do egzaminu20
Techniki relaksacyjne10
Techniki socjoterapeutyczne10
Diagnoza i terapia uczniów z ADHD i zaburzenia zachowania15
Wybrane elementy metodyki nauczania jęz. polskiego – trudności w uczeniu się10
Wybrane elementy metodyki nauczania matematyki – trudności w uczeniu się10
Warsztaty arteterapeutyczne z zakresu kreacji plastycznej15
Warsztaty arteterapeutyczne z zakresu dramaterapii15
Warsztaty arteterapeutyczne z zastosowaniem tańca, ruchu, muzykoterapii15
Praktyka 150
Razem 360

Rekrutacja – miejsce i tryb składania dokumentów:

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Rekrutacja na studia podyplomowe prowadzona jest w trybie ciągłym, zaś uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby zgłoszeń. Wstępne zgłoszenie można dokonać dzwoniąc pod numer  41-260-40-45 bądź pisząc na adres mailowy podyplomowe@goluchowski.edu.pl

Do przyjęcia na studia podyplomowe wymagane jest złożenie następujących dokumentów:

oraz:

  • wpłata opłaty rekrutacyjnej 80 zł na konto PEKAO S.A o/Ostrowiec 08124013851111000011858553 (w tytule wpłaty należy podać nazwę studiów podyplomowych). W przypadku, kiedy wpłata dokonywana jest przez firmę lub inną osobę należy podać dodatkowo imię i nazwisko słuchacza). Sugerujemy aby opłata rekrutacyjna była wpłacona wraz z opłatą za I semestr studiów, po informacji, że dana edycja studiów rozpocznie się zgodnie z planem.
Skip to content