16 września, 2020

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)

Czas trwania: 3 semestry/ 530 godzin

Rodzaj: studia kwalifikacyjne

Kadra:

Wykładowcami są praktycy, posiadający doświadczenie w pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną oraz mający w swoim dorobku zawodowym praktykę związaną z poszczególnymi modułami studiów.

Cel studiów i ich adresaci:

Umożliwienie uzyskania kwalifikacji pedagoga specjalnego w zakresie pedagogiki niepełnosprawnych intelektualnie, koniecznych do realizacji programów rehabilitacyjnych ukierunkowanych na osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Kandydat na studia podyplomowe to absolwent  studiów I stopnia, który uzyskał tytuł licencjata lub absolwent  studiów II stopnia lub absolwent studiów 5-letnich z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej, pedagogiki specjalnej (wszystkie specjalności), pedagogiki o specjalności nauczycielskiej i kierunków nauczycielskich z uprawnieniami pedagogicznymi.

Sylwetka absolwenta:

Absolwenci zdobędą wiedzę dotyczącą osób z niepełnosprawnością intelektualną- ich potencjału rozwojowego, ograniczeń w zakresie funkcjonowania procesów emocjonalno-motywacyjnych, intelektualnych, wykonawczych oraz umiejętności stymulowania rozwoju osób niepełnosprawnych z racjonalnym wykorzystaniem metod edukacyjnych i terapeutycznych.

Program : Pokaż 102550100 pozycjiSzukaj:

MODUŁilość godzin
Pedagogika specjalna20
Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie30
Podstawy psychologiczne i społeczne rehabilitacji niepełnosprawnych intelektualnie.30
Metody edukacyjno-terapeutyczne w rewalidacji.20
Niewerbalne techniki komunikacji15
Wybrane teorie socjalizacji10
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego intelektualnie15
Diagnoza funkcjonalna i konstruowanie programów edukacyjno-terapeutycznych30
Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim30
Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym30

Pozycje od 1 do 10 z 18 łączniePoprzedniaNastępna

Rekrutacja – miejsce i tryb składania dokumentów:

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Rekrutacja na studia podyplomowe prowadzona jest w trybie ciągłym, zaś uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby zgłoszeń. Wstępne zgłoszenie można dokonać dzwoniąc pod numer 18 534 63 63 lub 607 472 789 bądź pisząc na adres mailowy nodn.wena@onet.pl 

Do przyjęcia na studia podyplomowe wymagane jest złożenie następujących dokumentów:

oraz:

  • wpłata opłaty rekrutacyjnej 80 zł na konto PEKAO S.A o/Ostrowiec 08124013851111000011858553 (w tytule wpłaty należy podać nazwę studiów podyplomowych). W przypadku, kiedy wpłata dokonywana jest przez firmę lub inną osobę należy podać dodatkowo imię i nazwisko słuchacza). Sugerujemy aby opłata rekrutacyjna była wpłacona wraz z opłatą za I semestr studiów, po informacji, że dana edycja studiów rozpocznie się zgodnie z planem.

Dokumenty można przesyłać drogą pocztową na ostrowiecki adres uczelni bądź składać w siedzibie Filii ANSG w Gorlicach (ul. J. Michalusa 1 lok. 4, Biurowiec Glinik, III piętro)

O dokładnym terminie pierwszego zjazdu słuchacze będą informowani drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej nie później niż 10 dni przed zjazdem.

Skip to content