16 września, 2020

Oligofrenopedagogika – Gorlice

Czas trwania: 3 semestry/ 530 godzin

Rodzaj: studia kwalifikacyjne

Koszty: 1190 zł/ semestr

Kadra:

Wykładowcami są praktycy, posiadający doświadczenie w pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną oraz mający w swoim dorobku zawodowym praktykę związaną z poszczególnymi modułami studiów.

Cel studiów i ich adresaci:

Umożliwienie uzyskania kwalifikacji pedagoga specjalnego w zakresie pedagogiki niepełnosprawnych intelektualnie, koniecznych do realizacji programów rehabilitacyjnych ukierunkowanych na osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Kandydat na studia podyplomowe to absolwent  studiów I stopnia, który uzyskał tytuł licencjata lub absolwent  studiów II stopnia lub absolwent studiów 5-letnich z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej, pedagogiki specjalnej (wszystkie specjalności), pedagogiki o specjalności nauczycielskiej i kierunków nauczycielskich z uprawnieniami pedagogicznymi.

Sylwetka absolwenta:

Absolwenci zdobędą wiedzę dotyczącą osób z niepełnosprawnością intelektualną- ich potencjału rozwojowego, ograniczeń w zakresie funkcjonowania procesów emocjonalno-motywacyjnych, intelektualnych, wykonawczych oraz umiejętności stymulowania rozwoju osób niepełnosprawnych z racjonalnym wykorzystaniem metod edukacyjnych i terapeutycznych.

Program : Pokaż 102550100 pozycjiSzukaj:

MODUŁilość godzin
Pedagogika specjalna20
Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie30
Podstawy psychologiczne i społeczne rehabilitacji niepełnosprawnych intelektualnie.30
Metody edukacyjno-terapeutyczne w rewalidacji.20
Niewerbalne techniki komunikacji15
Wybrane teorie socjalizacji10
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego intelektualnie15
Diagnoza funkcjonalna i konstruowanie programów edukacyjno-terapeutycznych30
Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim30
Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym30

Pozycje od 1 do 10 z 18 łączniePoprzedniaNastępna

Rekrutacja – miejsce i tryb składania dokumentów:

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Rekrutacja na studia podyplomowe prowadzona jest w trybie ciągłym, zaś uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby zgłoszeń. Wstępne zgłoszenie można dokonać dzwoniąc pod numer 41-260-40-45 bądź pisząc na adres mailowy podyplomowe@wsbip.edu.pl

Do przyjęcia na studia podyplomowe wymagane jest złożenie następujących dokumentów:

oraz:

  • wpłata opłaty rekrutacyjnej 80 zł na konto PEKAO S.A o/Ostrowiec 08124013851111000011858553 (w tytule wpłaty należy podać nazwę studiów podyplomowych). W przypadku, kiedy wpłata dokonywana jest przez firmę lub inną osobę należy podać dodatkowo imię i nazwisko słuchacza). Sugerujemy aby opłata rekrutacyjna była wpłacona wraz z opłatą za I semestr studiów, po informacji, że dana edycja studiów rozpocznie się zgodnie z planem.

Dokumenty można przesyłać drogą pocztową na ostrowiecki adres uczelni bądź składać w siedzibie Filii WSBiP w Gorlicach (ul. J. Michalusa 1 lok. 4, Biurowiec Glinik, III piętro)

O dokładnym terminie pierwszego zjazdu słuchacze będą informowani drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej nie później niż 10 dni przed zjazdem.