15 kwietnia, 2017

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Czas trwania: 2 semestry / 202 h

Koszty: 1490zł/ semestr

Kierownik: mgr Karolina Skurska

Kadra:

Wykładowcami są głównie praktycy z branży BHP oraz specjaliści z zagadnień składających się na program studiów (ochrona przeciwpożarowa, pomoc przedmedyczna, psychologia pracy). Listę wykładowców uzupełniają nauczyciele akademiccy, specjalizujący się w teoretycznych zagadnieniach związanych z problematyką BHP (np. prawo pracy)

Cel studiów i ich adresaci:

Celem studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo i higiena pracy” jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności pozwalające na realizowanie zadań służby BHP. Słuchacze po zakończeniu studiów podyplomowych będą mogli być zatrudniani na stanowiskach: starszych inspektorów, specjalistów, starszych specjalistów oraz głównych specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy – zgodnie z obowiązującymi przepisami znowelizowanego Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie służby bhp.

Studia adresowane są do absolwentów szkół wyższych, osób, które będą chciały podjąć pracę w służbie BHP lub w ramach zajmowanych stanowisk dodatkowo pełnić obowiązki służby BHP,  pracowników firm świadczących usługi w zakresie BHP, a także osób, które postanowiły specjalizować się w tej problematyce lub chcą założyć własną działalność  gospodarczą w zakresie świadczenia usług BHP.

Sylwetka absolwenta:

Osoby, które ukończą studia podyplomowe w szczególności będą mogły: dokonywać analizy i oceny ryzyka zawodowego, sporządzać dokumentację powypadkową, przeprowadzać szkolenia bhp, rozpoznawać i ograniczać czynniki wpływające negatywnie na zdrowie i życie pracowników, udzielać pomocy przedlekarskiej, projektować systemy zarządzania oraz propagować wśród załogi problematykę bhp.

Posiadając dyplom ukończenia studiów (bez dodatkowej praktyki i stażu), automatycznie uzyskuje się kwalifikacje starszego inspektora ds. bhp .

Program:

MODUŁliczba godzin
Prawo pracy20
Przygotowanie pracowników do pracy8
Psychologia i socjologia pracy16
Wypadki przy pracy i choroby zawodowe16
Analiza i ocena ryzyka zawodowego16
Czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe16
Pomoc przedlekarska16
Ochrona przeciwpożarowa16
Ergonomia8
Metodyka i dydaktyka prowadzenia szkoleń BHP16
System zarządzania BHP16
Organizacja i metodyka pracy służby BHP10
Techniczne bezpieczeństwo pracy16
Wymagania dot. budynków, pomieszczeń i stanowisk pracy10
Egzamin2
202

Rekrutacja – miejsce i tryb składania dokumentów:

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Rekrutacja na studia podyplomowe prowadzona jest w trybie ciągłym, zaś uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby zgłoszeń. Wstępne zgłoszenie można dokonać dzwoniąc pod numer 41-260-40-45 bądź pisząc na adres mailowy podyplomowe@goluchowski.edu.pl

Do przyjęcia na studia podyplomowe wymagane jest złożenie następujących dokumentów:

oraz:

  • wpłata opłaty rekrutacyjnej 80 zł na konto PEKAO S.A o/Ostrowiec 08124013851111000011858553 (w tytule wpłaty należy podać nazwę studiów podyplomowych). W przypadku, kiedy wpłata dokonywana jest przez firmę lub inną osobę należy podać dodatkowo imię i nazwisko słuchacza). Sugerujemy aby opłata rekrutacyjna była wpłacona wraz z opłatą za I semestr studiów, po informacji, że dana edycja studiów rozpocznie się zgodnie z planem.

O dokładnym terminie pierwszego zjazdu słuchacze będą informowani drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej nie później niż 10 dni przed zjazdem.

Skip to content