30 marca, 2020

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Czas trwania: 3 semestry/ 540 h

Koszty: 1490zł/ semestr

Kadra:

Wśród kadry prowadzącej zajęcia znajdują się nauczyciele akademiccy – specjaliści z zakresu doradztwa zawodowego i personalnego. Uczestnicy będą się uczyć zawodu pod okiem doświadczonych praktyków. 

Cel studiów i ich adresaci:

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu i zespołem aspergera. Absolwenci poszerzą także kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela wspomagającego w oddziałach integracyjnych. Program studiów ukierunkowany jest na rozwijanie kompetencji koniecznych do projektowania i realizacji zadań związanych z opieką, wychowaniem, wspieraniem rozwoju i pomocą zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i ich rodzin. Studia z zakresu pracy z dzieckiem z autyzmem i zespołem aspergera to połączenie teorii z praktyką. Zajęcia prowadzą zarówno teoretycy, jak i osoby pracujące w instytucjach zajmujących się osobami niepełnosprawnymi. Słuchacze mają okazję nie tylko poznać teoretyczne aspekty warunkujące efektywność pracy z dziećmi i młodzieżą, ale także rozwinąć swoje kompetencje konieczne w pracy nauczyciela w oddziale specjalnym, integracyjnym i ogólnodostępnym.   

Studia adresowane są do osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy w zakresie autyzmu i zespołu aspergera, absolwentów studiów wyższych – licencjackich i magisterskich, posiadających przygotowanie pedagogiczne (w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli).

Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów jest przygotowany do pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w różnych placówkach opiekuńczo- wychowawczo. Po ukończeniu kształcenia absolwent posiada przygotowanie merytoryczne i dydaktyczno – metodyczne pozwalające na trafną diagnozę, racjonalne  planowanie oraz skuteczne prowadzenie działań dydaktycznych, rewalidacyjnych i wychowawczych osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Program:

MODUŁIlość godzin
Pedagogika specjalna30
Wybrane zagadnienia z psychiatrii12
Elementy psychologii klinicznej małego dziecka30
Zaburzenia rozwoju – wczesne wykrywanie zaburzeń ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera ( Q-Chat, M-Chat)20
Planowanie pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera – kontekst indywidualny15
Praca z młodzieżą i dorosłymi z autyzmem i Zespołem Aspergera20
Mowa i komunikacja osób ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera – metody pracy20
Spektrum autyzmu i Zespół Aspergera – kryteria i narzędzia do rozpoznawania (ICD 10, DSM V)40
Nauczanie i wychowanie uczniów z autyzmem i Zespołem Aspergera20
Praktyka pedagogiczna50
Mowa i komunikacja osób ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera – metody pracy30
Spektrum autyzmu i Zespół Aspergera – kryteria i narzędzia do rozpoznawania (ICD 10, DSM V)40
Nauczanie i wychowanie uczniów z autyzmem i Zespołem Aspergera20
Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci ze spektrum autyzmu
i Zespołem Aspergera
30
Elementy neurologii dziecięcej12
Zachowania niepożądane u dzieci ze spektrum autyzmu
i Zespołem Aspergera – Stosowana Analiza Zachowania
16
Stymulacja zmysłów i integracja sensoryczna30
Wspomaganie środowiska rodzinnego – budowanie relacji – elementy metody RDI7
Praktyka pedagogiczna50
Seminarium dyplomowe (projekt)5
Metody komunikacji alternatywnej20
Metodyka pracy z osobami ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera – tworzenie indywidualnych programów terapeutycznych (IPET, KIPU, indywidualne programy)80
Metodyka pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera – metody pracy33
Kompetencje instytucjonalne w pracy nauczyciela, prawo oświatowe, prawo pomocy społecznej10
Praktyka pedagogiczna50
540

Rekrutacja – miejsce i tryb składania dokumentów:

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Rekrutacja na studia podyplomowe prowadzona jest w trybie ciągłym, zaś uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby zgłoszeń. Wstępne zgłoszenie można dokonać dzwoniąc pod numer  18 534 63 63 lub 607 472 789 bądź pisząc na adres mailowy nodn.wena@onet.pl 

Do przyjęcia na studia podyplomowe wymagane jest złożenie następujących dokumentów:

oraz:

  • wpłata opłaty rekrutacyjnej 80 zł na konto PEKAO S.A o/Ostrowiec 08124013851111000011858553 (w tytule wpłaty należy podać nazwę studiów podyplomowych). W przypadku, kiedy wpłata dokonywana jest przez firmę lub inną osobę należy podać dodatkowo imię i nazwisko słuchacza). Sugerujemy aby opłata rekrutacyjna była wpłacona wraz z opłatą za I semestr studiów, po informacji, że dana edycja studiów rozpocznie się zgodnie z planem.

Dokumenty można przesyłać drogą pocztową na ostrowiecki adres uczelni bądź składać w siedzibie Filii ANSG w Gorlicach (ul. J. Michalusa 1 lok. 4, Biurowiec Glinik, III piętro)

O dokładnym terminie pierwszego zjazdu słuchacze będą informowani drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej nie później niż 10 dni przed zjazdem.