30 marca, 2020

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Czas trwania: 3 semestry/ 540 h

Koszty: 1490zł/ semestr

Kadra:

Wśród kadry prowadzącej zajęcia znajdują się nauczyciele akademiccy – specjaliści z zakresu doradztwa zawodowego i personalnego. Uczestnicy będą się uczyć zawodu pod okiem doświadczonych praktyków. 

Cel studiów i ich adresaci:

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu i zespołem aspergera. Absolwenci poszerzą także kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela wspomagającego w oddziałach integracyjnych. Program studiów ukierunkowany jest na rozwijanie kompetencji koniecznych do projektowania i realizacji zadań związanych z opieką, wychowaniem, wspieraniem rozwoju i pomocą zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i ich rodzin. Studia z zakresu pracy z dzieckiem z autyzmem i zespołem aspergera to połączenie teorii z praktyką. Zajęcia prowadzą zarówno teoretycy, jak i osoby pracujące w instytucjach zajmujących się osobami niepełnosprawnymi. Słuchacze mają okazję nie tylko poznać teoretyczne aspekty warunkujące efektywność pracy z dziećmi i młodzieżą, ale także rozwinąć swoje kompetencje konieczne w pracy nauczyciela w oddziale specjalnym, integracyjnym i ogólnodostępnym.   

Studia adresowane są do osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy w zakresie autyzmu i zespołu aspergera, absolwentów studiów wyższych – licencjackich i magisterskich, posiadających przygotowanie pedagogiczne (w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli).

Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów jest przygotowany do pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w różnych placówkach opiekuńczo- wychowawczo. Po ukończeniu kształcenia absolwent posiada przygotowanie merytoryczne i dydaktyczno – metodyczne pozwalające na trafną diagnozę, racjonalne  planowanie oraz skuteczne prowadzenie działań dydaktycznych, rewalidacyjnych i wychowawczych osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Program:

MODUŁIlość godzin
Pedagogika specjalna30
Wybrane zagadnienia z psychiatrii12
Elementy psychologii klinicznej małego dziecka30
Zaburzenia rozwoju – wczesne wykrywanie zaburzeń ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera ( Q-Chat, M-Chat)20
Planowanie pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera – kontekst indywidualny15
Praca z młodzieżą i dorosłymi z autyzmem i Zespołem Aspergera20
Mowa i komunikacja osób ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera – metody pracy20
Spektrum autyzmu i Zespół Aspergera – kryteria i narzędzia do rozpoznawania (ICD 10, DSM V)40
Nauczanie i wychowanie uczniów z autyzmem i Zespołem Aspergera20
Praktyka pedagogiczna50
Mowa i komunikacja osób ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera – metody pracy30
Spektrum autyzmu i Zespół Aspergera – kryteria i narzędzia do rozpoznawania (ICD 10, DSM V)40
Nauczanie i wychowanie uczniów z autyzmem i Zespołem Aspergera20
Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci ze spektrum autyzmu
i Zespołem Aspergera
30
Elementy neurologii dziecięcej12
Zachowania niepożądane u dzieci ze spektrum autyzmu
i Zespołem Aspergera – Stosowana Analiza Zachowania
16
Stymulacja zmysłów i integracja sensoryczna30
Wspomaganie środowiska rodzinnego – budowanie relacji – elementy metody RDI7
Praktyka pedagogiczna50
Seminarium dyplomowe (projekt)5
Metody komunikacji alternatywnej20
Metodyka pracy z osobami ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera – tworzenie indywidualnych programów terapeutycznych (IPET, KIPU, indywidualne programy)80
Metodyka pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera – metody pracy33
Kompetencje instytucjonalne w pracy nauczyciela, prawo oświatowe, prawo pomocy społecznej10
Praktyka pedagogiczna50
540

Rekrutacja – miejsce i tryb składania dokumentów:

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Rekrutacja na studia podyplomowe prowadzona jest w trybie ciągłym, zaś uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby zgłoszeń. Wstępne zgłoszenie można dokonać dzwoniąc pod numer  41-260-40-45 bądź pisząc na adres mailowy podyplomowe@wsbip.edu.pl

Do przyjęcia na studia podyplomowe wymagane jest złożenie następujących dokumentów:

oraz:

  • wpłata opłaty rekrutacyjnej 80 zł na konto PEKAO S.A o/Ostrowiec 08124013851111000011858553 (w tytule wpłaty należy podać nazwę studiów podyplomowych). W przypadku, kiedy wpłata dokonywana jest przez firmę lub inną osobę należy podać dodatkowo imię i nazwisko słuchacza). Sugerujemy aby opłata rekrutacyjna była wpłacona wraz z opłatą za I semestr studiów, po informacji, że dana edycja studiów rozpocznie się zgodnie z planem.

O dokładnym terminie pierwszego zjazdu słuchacze będą informowani drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej nie później niż 10 dni przed zjazdem.