16 września, 2020

Bibliotekoznawstwo z informacją naukową – Gorlice

Czas trwania: 3 semestry/ 375 h

Kadra:

Zajęcia są prowadzone przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę naukową, posiadającą bogaty dorobek merytoryczny w zakresie bibliotekoznawstwa oraz doświadczonych praktyków.

Cel studiów i ich adresaci:

Celem studiów podyplomowych z Bibliotekoznawstwa z informacją naukową jest wyposażenie słuchaczy w specjalistyczną wiedzę i kwalifikacje z zakresu bibliotekoznawstwa. Program studiów opracowano w oparciu na  nowoczesne technologie informacyjne, ale także na aspekty praktyczne związane z metodyką pracy bibliotekarza. Słuchacze uzyskają wiedzę dotyczącą właściwej organizacji i funkcjonowania bibliotek szkolnych, sprawnego wyszukiwania, selekcji i oceny jakości informacji oraz tworzenia informacji, a ponadto poznają metody pracy  z czytelnikami i użytkownikami informacji. Studia są przeznaczone  dla osób które ukończyły stacjonarne lub niestacjonarne studia I stopnia, którzy uzyskali tytuł licencjata lub inżyniera oraz do absolwentów stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów II stopnia; absolwentów stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów jednolitych (5-letnich). Studia dedykowane są zarówno nauczycielom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy po ich ukończeniu będą pełnić rolę nauczyciela-bibliotekarza,

Sylwetka absolwenta:

Absolwent posiada teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat organizacji i funkcjonowania współczesnej biblioteki resortu edukacji narodowej. Uczestnik studiów zdobywa niezbędne umiejętności pozwalające na zajmowanie stanowiska nauczyciela-bibliotekarza w szkołach i placówkach oświatowych. Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia kwalifikacyjnych studiów podyplomowych.

Program: Pokaż 102550100 pozycjiSzukaj:

MODUŁilość godzin
Historia książki i bibliotek10
Organizacja zbiorów bibliotecznych10
Gromadzenie i opracowanie zbiorów w bibliotece60
Prawo biblioteczne i autorskie15
Biblioterapia15
Podstawy wiedzy o bibliotece5
Organizacja i zarządzanie bibliotekami różnego typu10
Zintegrowany system biblioteczny20
Współczesny rynek wydawniczy i księgarski10
Bibliografia i inne źródła informacji20

Pozycje od 1 do 10 z 23 łączniePoprzedniaNastępna

Rekrutacja – miejsce i tryb składania dokumentów:

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Rekrutacja na studia podyplomowe prowadzona jest w trybie ciągłym, zaś uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby zgłoszeń. Wstępne zgłoszenie można dokonać dzwoniąc pod numer 18 534 63 63 lub 607 472 789 bądź pisząc na adres mailowy nodn.wena@onet.pl 

Do przyjęcia na studia podyplomowe wymagane jest złożenie następujących dokumentów:

oraz:

  • wpłata opłaty rekrutacyjnej 80 zł na konto PEKAO S.A o/Ostrowiec 08124013851111000011858553 (w tytule wpłaty należy podać nazwę studiów podyplomowych). W przypadku, kiedy wpłata dokonywana jest przez firmę lub inną osobę należy podać dodatkowo imię i nazwisko słuchacza). Sugerujemy aby opłata rekrutacyjna była wpłacona wraz z opłatą za I semestr studiów, po informacji, że dana edycja studiów rozpocznie się zgodnie z planem.

Dokumenty można przesyłać drogą pocztową na ostrowiecki adres uczelni bądź składać w siedzibie Filii ANSG w Gorlicach (ul. J. Michalusa 1 lok. 4, Biurowiec Glinik, III piętro)

O dokładnym terminie pierwszego zjazdu słuchacze będą informowani drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej nie później niż 10 dni przed zjazdem.

Skip to content