8 kwietnia, 2020

Szkolenia specjalizacyjne

Szkolenie specjalizacyjne, zwane specjalizacją to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2019r. poz. 576 z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną specjalistycznej wiedzy i umiejętności w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz tytułu specjalisty w tej dziedzinie.

WYKAZ SZKOLEŃ SPECJALIZACYJNYCH DLA PIELĘGNIAREK:

NAZWA SPECJALIZACJICENA
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki3700 zł
Pielęgniarstwo chirurgiczne3700 zł
Pielęgniarstwo geriatryczne3700 zł
Pielęgniarstwo internistyczne3700 zł
Pielęgniarstwo onkologiczne3700 zł
Pielęgniarstwo opieki długoterminowej3700 zł
Pielęgniarstwo opieki paliatywnej3700 zł
Pielęgniarstwo pediatryczne3700 zł
Pielęgniarstwo ratunkowe3700 zł

Do specjalizacji mogą przystąpić pielęgniarki/położne, które:

  • posiadają aktualne prawo wykonywania zawodu;
  • pracowały w zawodzie co najmniej przez 2 lata w okresie ostatnich 5 lat.
  • złożyły wniosek w Systemie Monitorowania Kształcenia (do winsoku w SMK należy załączyć skan dokumentu potwierdzającego staż pracy).

Każdy uczestnik specjalizacji musi posiadać kwalifikacje w zakresie badania fizykalnego (potwierdzenie w karcie specjalizacji uczestnika przed zaliczeniem szkolenia posiadane kwalifikacje), udokumentowane uwierzytelnioną kopią:

  • dyplomu uzyskania tytułu specjalisty po 2001 r., lub
  • zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne, lub
  • zaświadczenia o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment, lub
  • dyplomu uzyskania tytułu licencjata pielęgniarstwa, począwszy od naboru 2012/2013.

Dodatkowo warunkiem przystąpienia do egzaminu państwowego jest spełnienie przez pielęgniarkę/położną wymogów zawartych w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Wraz z wnioskiem o zakwalifikowanie do egzaminu państwowego pielęgniarka/położna jest zobowiązana przedłożyć zaświadczenie o ukończeniu  wymaganych kursów.

REKRUTACJA:

Rekrutacja na szkolenia i kursy prowadzona jest przez cały rok za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia (SMK), zaś uruchomienie szkolenia uzależnione jest od liczby zgłoszeń.Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod numer 41-260-40-42 bądź pisząc na adres mailowy specjalizacje@goluchowski.edu.pl

  • wpłaty za szkolenie można uiszczać w Kasie Uczelni ( I piętro- pokój nr 1) oraz na konto PEKAO S.A o/Ostrowiec 08124013851111000011858553 (w tytule wpłaty należy podać nazwę szkolenia). W przypadku, kiedy wpłata dokonywana jest przez firmę lub inną osobę należy podać dodatkowo imię i nazwisko słuchacza).

O dokładnym terminie pierwszych zajęć słuchacze będą informowani drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej.

Skip to content