30 marca, 2020

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną

Czas trwania: 3 semestry/ 500 godzin

Rodzaj: studia kwalifikacyjne

Koszty: 1390 zł/ semestr

Kadra:

Wykładowcami są pedagodzy, terapeuci oraz specjaliści z zakresu prawa czy psychologii.

Cel studiów i ich adresaci:

Student posiądzie podstawy merytoryczne z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz jej aspektów psychologicznych, prawnych, z wybranymi aspektami terapii pedagogicznej oraz pedagogiki specjalnej, a także kompetencje metodyczne działalności opiekuńczo-wychowawczej (dydaktyczne nauczyciela – wychowawcy, pedagoga), w tym także podstawy medialnych programów edukacyjnych. Studia adresowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (magisterskich lub licencjackich)z przygotowaniem pedagogicznym, chcących poszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie opiekuńczo-wychowawczym.

Sylwetka absolwenta:

Kształcenie w zakresie studiów podyplomowych – pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną ma przygotować pedagoga jako człowieka, który pracuje z dzieckiem, młodzieżą, osobą dorosłą i starszą. Ujmuje on jednostkę i jej problemy w sposób holistyczny. Potrafi diagnozować oraz umiejętnie reagować na wszelkie zjawiska związane z wychowaniem, kształceniem, opieką, doradztwem i terapią. Prawidłowo planuje oddziaływania opiekuńczo-wychowawczo-terapeutyczne w celu realizacji potrzeb ponadpodmiotowych.

Program:

MODUŁilość godzin
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 40
Prawne podstawy opieki i wychowania20
Pedagogiczne wspieranie rodziny 30
Psychologia rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży20
Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej 35
Wybrane zagadnienia profilaktyki niedostosowania społecznego20
Konstruowanie i zarządzanie projektem socjalno-wychowawczym10
Organizacje pozarządowe w realizacji projektów społecznych10
Elementy terapii pedagogicznej10
Zespoły zaburzeń rozwoju dzieci10
Elementy pedagogiki zabawy 10
Muzykoterapia i techniki plastyczne w pracy z dziećmi 10
Metodyka pracy korekcyjno – kompensacyjnej z dziećmi o specyficznych problemach w uczeniu się25
Seminarium dyplomowe20
Medialne programy edukacyjne 10
Formy teatru dziecięcego 10
Wybrane elementy teorii opieki. Pojęciowy model opieki i opiekuna10
Instytucje opiekuńczo - wychowawcze15
Wybrane zagadnienia patologii młodzieży10
Psychologia rozwojowa15
Organizacja procesu terapeutycznego10
Praktyka150
500

Rekrutacja – miejsce i tryb składania dokumentów:

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Rekrutacja na studia podyplomowe prowadzona jest w trybie ciągłym, zaś uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby zgłoszeń. Wstępne zgłoszenie można dokonać dzwoniąc pod numer 41-260-40-45 bądź pisząc na adres mailowy podyplomowe@goluchowski.edu.pl

Do przyjęcia na studia podyplomowe wymagane jest złożenie następujących dokumentów:

oraz:

  • wpłata opłaty rekrutacyjnej 80 zł na konto PEKAO S.A o/Ostrowiec 08124013851111000011858553 (w tytule wpłaty należy podać nazwę studiów podyplomowych). W przypadku, kiedy wpłata dokonywana jest przez firmę lub inną osobę należy podać dodatkowo imię i nazwisko słuchacza). Sugerujemy aby opłata rekrutacyjna była wpłacona wraz z opłatą za I semestr studiów, po informacji, że dana edycja studiów rozpocznie się zgodnie z planem.

O dokładnym terminie pierwszego zjazdu słuchacze będą informowani drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej nie później niż 10 dni przed zjazdem.