30 marca, 2020

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)

Czas trwania: 3 semestry/ 450 godzin

Rodzaj: studia kwalifikacyjne

Koszty: 1390 zł/ semestr

Kadra:

Wykładowcami są praktycy, posiadający doświadczenie w pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną oraz mający w swoim dorobku zawodowym praktykę związaną z poszczególnymi modułami studiów.

Cel studiów i ich adresaci:

Umożliwienie uzyskania kwalifikacji pedagoga specjalnego w zakresie pedagogiki niepełnosprawnych intelektualnie, koniecznych do realizacji programów rehabilitacyjnych ukierunkowanych na osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Kandydat na studia podyplomowe to absolwent  studiów I stopnia, który uzyskał tytuł licencjata lub absolwent  studiów II stopnia lub absolwent studiów 5-letnich z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej, pedagogiki specjalnej (wszystkie specjalności), pedagogiki o specjalności nauczycielskiej i kierunków nauczycielskich z uprawnieniami pedagogicznymi.

Sylwetka absolwenta:

Absolwenci zdobędą wiedzę dotyczącą osób z niepełnosprawnością intelektualną- ich potencjału rozwojowego, ograniczeń w zakresie funkcjonowania procesów emocjonalno-motywacyjnych, intelektualnych, wykonawczych oraz umiejętności stymulowania rozwoju osób niepełnosprawnych z racjonalnym wykorzystaniem metod edukacyjnych i terapeutycznych.

Program :

MODUŁilość godzin
Pedagogika specjalna30
Diagnoza funkcjonalna osób z niepełnosprawnością intelektualną30
Podstawy psychologiczne rewalidacji niepełnosprawnych intelektualnie niepełnosprawnych intelektualnie.15
Oligofrenopedagogika30
Elementy pedagogiki leczniczej15
Metody terapii opóźnień i zaburzeń rozwoju mowy20
Podstawy neurologii8
Metody badań osób z niepełnosprawnością intelektualną30
Metody terapii i wsparcia rodziny dziecka z niepełnosprawnością intelektualną15
Wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego intelektualnie30
Rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnością intelektualną12
Seminarium dyplomowe10
Rewalidacja indywidualna20
Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim 30
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu20
Rewalidacja i rehabilitacja uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu20
Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym30
Metodyka pracy z dzieckiem z zaburzeniami emocjonalnymi – nerwice, trening zastępowania agresji15
Metodyka zajęć artystycznych – muzyka, technika, plastyka, ruch30
Metodyka wychowania w internacie15
Animaloterapia10
Praktyka180
Razem450

Rekrutacja – miejsce i tryb składania dokumentów:

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Rekrutacja na studia podyplomowe prowadzona jest w trybie ciągłym, zaś uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby zgłoszeń. Wstępne zgłoszenie można dokonać dzwoniąc pod numer 41-260-40-45 bądź pisząc na adres mailowy podyplomowe@goluchowski.edu.pl

Do przyjęcia na studia podyplomowe wymagane jest złożenie następujących dokumentów:

oraz:

  • wpłata opłaty rekrutacyjnej 80 zł na konto PEKAO S.A o/Ostrowiec 08124013851111000011858553 (w tytule wpłaty należy podać nazwę studiów podyplomowych). W przypadku, kiedy wpłata dokonywana jest przez firmę lub inną osobę należy podać dodatkowo imię i nazwisko słuchacza). Sugerujemy aby opłata rekrutacyjna była wpłacona wraz z opłatą za I semestr studiów, po informacji, że dana edycja studiów rozpocznie się zgodnie z planem.

O dokładnym terminie pierwszego zjazdu słuchacze będą informowani drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej nie później niż 10 dni przed zjazdem.