9 lipca, 2022

Geohistoria

Czas trwania: 2 semestry / 200 h

Koszty: 1690 zł/semestr

Forma zajęć: Kształcenie na odległość na dedykowanej platformie edukacyjnej (język polski oraz angielski)

Kwalifikacje: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na poziomie 6 PRK  (wspólny dyplom  Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego oraz Międzynarodowego Uniwersytetu Kaukaskiego)

Kierownik Studiów

Kadra:

Wykładowcami są naukowcy i eksperci z Polski i zagranicy (USA, Brazylii, Danii, Belgii, Gruzji, Ukrainy) – specjaliści z zakresu historii, stosunków międzynarodowych, geopolityki, geografii.

Cel studiów i ich adresaci:

Celem studiów jest pogłębienie wiedzy oraz podniesienie poziomu kompetencji i umiejętności osób zainteresowanych problematyką znaczenia przestrzeni w procesie historycznym, ewolucją wyobrażeń o przestrzeni, dyskursem naukowym na temat związków między przestrzenią a polityką, historią cywilizacji, wiedzą z zakresu kartografii, historią koncepcji geopolitycznych.

Studia, prowadzone w językach polskim i angielskim, skupiające międzynarodowe grono ekspertów, skierowane są m.in. do:

  • pracowników urzędów i instytucji państwowych (szczególnie komórek analitycznych);
  • nauczycieli akademickich
  • dyplomatów
  • innych osób zainteresowanych tematyką studiów

Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów podyplomowych Geohistoria będzie posiadał wiedzę związaną z problematyką znaczenia przestrzeni w procesie historycznym, ewolucją wyobrażeń o przestrzeni, historią cywilizacji, wiedzą z zakresu kartografii, historią koncepcji geopolitycznych. Będzie mógł w sposób czynny i bierny uczestniczyć w dyskursie naukowym na temat związków między przestrzenią a polityką w wymiarze historycznym. Będzie umiał wykorzystać posiadaną wiedzę do analizy współczesnych procesów i zjawisk o charakterze geopolitycznym.

Współorganizatorzy i Partnerzy:

Program:

PRZEDMIOTLICZBA GODZIN
Wprowadzenie do geohistorii10
Historia myśli geopolitycznej10
Historia cywilizacji10
Geohistoria wybranych obszarów świata A: Europa Środkowo-Wschodnia15
Geohistoria wybranych obszarów świata B: Eurazja15
Geohistoria wybranych obszarów świata C: basen Morza Bałtyckiego15
Geohistoria wybranych obszarów świata D: Kaukaz15
Polityka historyczna w relacjach międzynarodowych10
Geopolityka a dyskurs postkolonialny10
Kartografia historyczna10
Polskie koncepcje geopolityczne XV-XX w.15
Państwa i regiony historyczne10
Geopolityka religii15
Studium przypadku A: Koncepcja prometejska15
Studium przypadku B: Kształtowanie granic Polski w XX w.15
Seminarium dyplomowe10
200

Rekrutacja – miejsce i tryb składania dokumentów:

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Rekrutacja na studia podyplomowe prowadzona jest w trybie ciągłym, zaś uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby zgłoszeń. Wstępnego zgłoszenia można dokonać dzwoniąc pod numer 41-260-40-45 bądź pisząc na adres mailowy podyplomowe@goluchowski.edu.pl

Do przyjęcia na studia podyplomowe wymagane jest złożenie następujących dokumentów (osobiście lub pocztą):

oraz:

  • wpłata opłaty rekrutacyjnej 80 zł na konto PEKAO S.A o/Ostrowiec 08124013851111000011858553 (w tytule wpłaty należy podać nazwę studiów podyplomowych). W przypadku, kiedy wpłata dokonywana jest przez firmę lub inną osobę należy podać dodatkowo imię i nazwisko słuchacza). 

O szczegółowym harmonogramie zajęć uczestnicy studiów podyplomowych zostaną poinformowani minimum 14 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Ze względu na specyfikę studiów oraz formę kształcenia liczba miejsc jest ograniczona do 30. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.