26 maja, 2021

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Czas trwania: 3 semestry/ 450 godzin

Rodzaj:Studia kwalifikacyjne

Koszty: 1390 zł/ semestr

Kadra:

Wykładowcami są praktycy, posiadający doświadczenie w pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą oraz mający w swoim dorobku zawodowym praktykę związaną z poszczególnymi modułami studiów.

Cel studiów i ich adresaci:

Celem studiów jest przygotowanie kadry pedagogicznej w zakresie:

  • profilaktyki zaburzeń rozwojowych u dzieci w wieku niemowlęcym
  • wielospecjalistycznej, kompleksowej i ciągłej pomocy w zakresie diagnozy i rehabilitacji małego dziecka w wieku 0–7 lat zagrożonemu niepełnosprawnością, niepełnosprawnością sprzężoną
  • wielospecjalistycznej pomocy rodzinie małego dziecka niepełnosprawnego

Kierunek studiów rozumiany jako zintegrowane oddziaływanie wobec małego dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny o charakterze profilaktycznym, diagnostycznym, rehabilitacyjnym i terapeutycznym.

Adresatami studiów są absolwenci:

  • studiów w zakresie fizjoterapii, rehabilitacji ruchowej lub terapii pedagogicznej
  • jednolitych studiów magisterskich lub studiów I i II stopnia na kierunku psychologia,
  • jednolitych studiów magisterskich lub studiów I i II stopnia na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna

Sylwetka absolwenta:

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające, w połączeniu z pozostałymi wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w publicznych i niepublicznych: przedszkolach i szkołach podstawowych, w tym specjalnych, innych formach wychowania przedszkolnego, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych, w których mogą być tworzone zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną.

Program:

MODUŁLICZBA GODZIN
Diagnozowanie sytuacji i potrzeb dziecka30
Pedagogika małego dziecka10
Psychologia rozwoju dziecka do 10 roku życia20
Podstawy pediatrii z uwzględnieniem neonatologii15
Oligofrenopedagogika30
Profilaktyka z elementami poradnictwa i wczesnej interwencji15
Wybrane zagadnienia z psychiatrii15
Podstawy prawne kształcenia, rehabilitacji i zabezpieczenia społecznego dzieci o różnych potrzebach edukacyjnych10
Pielęgnacja i opieka dziecka10
Podstawy terapii psychopedagogicznej15
Elementy logopedii15
Stymulacja psychoruchowa dziecka15
Muzyka w stymulacji rozwoju dziecka15
Plastyka w stymulacji rozwoju dziecka15
Literatura dziecięca , aktywne metody i formy pracy z dzieckiem15
Podstawy rewalidacji dzieci niepełnosprawnych 15
Reedukacja dzieci z trudnościami w nauce15
Metodyka nauczania i wychowania dzieci niepełnosprawnych umysłowo20
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami sensorycznymi15
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami umysłowymi15
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami somatycznymi i ruchowymi15
Metodyka pracy z dziećmi do 10 roku życia20
Metodyka pracy z dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym20
Wsparcie rodziców dziecka na wczesnym etapie rozwoju10
Media w procesie wspomagania rozwoju dziecka10
Podstawy pedagogiki specjalnej30
Przygotowanie do egzaminu20
Praktyka180
RAZEM450

Rekrutacja – miejsce i tryb składania dokumentów:

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Rekrutacja na studia podyplomowe prowadzona jest w trybie ciągłym, zaś uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby zgłoszeń. Wstępne zgłoszenie można dokonać dzwoniąc pod numer  41-260-40-45 bądź pisząc na adres mailowy podyplomowe@goluchowski.edu.pl


Do przyjęcia na studia podyplomowe wymagane jest złożenie następujących dokumentów:

oraz:

  • wpłata opłaty rekrutacyjnej 80 zł na konto PEKAO S.A o/Ostrowiec 08124013851111000011858553 (w tytule wpłaty należy podać nazwę studiów podyplomowych). W przypadku, kiedy wpłata dokonywana jest przez firmę lub inną osobę należy podać dodatkowo imię i nazwisko słuchacza). Sugerujemy aby opłata rekrutacyjna była wpłacona wraz z opłatą za I semestr studiów, po informacji, że dana edycja studiów rozpocznie się zgodnie z planem.

O dokładnym terminie pierwszego zjazdu słuchacze będą informowani drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej nie później niż 10 dni przed zjazdem.

Skip to content