30 marca, 2020

Doradztwo zawodowe i personalne

Czas trwania: 3 semestry/ 355 h

Koszty: 1490 zł/ semestr 

Kadra:

Wśród kadry prowadzącej zajęcia znajdują się nauczyciele akademiccy – specjaliści z zakresu doradztwa zawodowego i personalnego. Uczestnicy będą się uczyć zawodu pod okiem doświadczonych praktyków. 

Cel studiów i ich adresaci:

Do najważniejszych celów kształcenia studiów podyplomowych „Doradztwo zawodowe i personalne”, należy przekazanie studentom najistotniejszej wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do profesjonalnej pracy doradczej w szkole, innych instytucjach i w szeroko rozumianym środowisku społecznym. Te wiadomości, umiejętności i kompetencje, słuchacze studiów zdobędą m.in. w teoretycznych i praktycznych obszarach pedagogicznych, psychologicznych, socjologicznych, filozoficznych i zawodoznawczych.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów wyposażony będzie w różnorodne kompetencje osobiste i merytoryczne w zakresie porad indywidualnych i grupowych przydatnych w analizie własnego potencjału kandydata do pracy oraz świadomego planowania kariery zawodowej i ścieżki życiowej. Będzie też posiadał praktyczne umiejętności w zakresie posługiwania się warsztatem metodycznym i diagnostycznym oraz praktyczne kompetencje w zakresie: poradnictwa zawodowego i personalnego dla osób bezrobotnych. Otrzyma także przygotowanie do pracy na stanowisku doradcy zawodowego w sprawach dotyczących młodzieży, osób dorosłych i w podeszłym wieku, w różnego rodzaju ośrodkach i instytucjach społecznych.

Program:

MODUŁIlość godzin
Teoretyczne podstawy doradztwa zawodowego i personalnego20
Etyka w pracy doradcy zawodowego i personalnego10
Pedagogika pracy15
Podstawy pomocy psychologicznej15
Wprowadzenie do samokształcenia i samorealizacji20
Systemy motywowania10
Zawodoznawstwo15
Rynek pracy w Polsce i UE10
Systemy poradnictwa zawodowego i personalnego w Polsce i UE20
Poradnictwo pedagogiczne15
Rekrutacja, selekcja i rozwój kadr pracowniczych15
Kształcenie ustawiczne15
Komunikacja interpersonalna w doradztwie zawodowym i personalnym15
Andragogika praktyczna15
Seminarium dyplomowe30
Rozmowa doradcza w doradztwie zawodowym i personalnym15
Metodyka pracy doradcy zawodowego i personalnego20
Narzędzia pracy doradcy zawodowego i personalnego15
Planowanie kariery i rozwój zawodowy20
Coaching w rozwoju kompetencji osobistych15
Poradnictwo międzykulturowe15
Poradnictwo 50+,60+15
Praktyka I,II,II120
355

Rekrutacja – miejsce i tryb składania dokumentów:

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Rekrutacja na studia podyplomowe prowadzona jest w trybie ciągłym, zaś uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby zgłoszeń. Wstępne zgłoszenie można dokonać dzwoniąc pod numer  18 534 63 63 lub 607 472 789 bądź pisząc na adres mailowy nodn.wena@onet.p 

Do przyjęcia na studia podyplomowe wymagane jest złożenie następujących dokumentów:

oraz:

  • wpłata opłaty rekrutacyjnej 80 zł na konto PEKAO S.A o/Ostrowiec 08124013851111000011858553 (w tytule wpłaty należy podać nazwę studiów podyplomowych). W przypadku, kiedy wpłata dokonywana jest przez firmę lub inną osobę należy podać dodatkowo imię i nazwisko słuchacza). Sugerujemy aby opłata rekrutacyjna była wpłacona wraz z opłatą za I semestr studiów, po informacji, że dana edycja studiów rozpocznie się zgodnie z planem.

Dokumenty można przesyłać drogą pocztową na ostrowiecki adres uczelni bądź składać w siedzibie Filii ANSG w Gorlicach (ul. J. Michalusa 1 lok. 4, Biurowiec Glinik, III piętro)

O dokładnym terminie pierwszego zjazdu słuchacze będą informowani drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej nie później niż 10 dni przed zjazdem.

Skip to content