30 marca, 2020

Gimnastyka, rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno – ruchowym dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Czas trwania: 3 semestry/ 455 godzin

Rodzaj: studia kwalifikacyjne

Koszty: 1490 zł/ semestr

Kadra:

Wykładowcami są praktycy posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Cel studiów i ich adresaci:

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz osób legitymujących się dyplomem studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia posiadających przygotowaniem pedagogiczne do prowadzenia zajęć z zakresu gimnastyki podstawowej, gimnastyki korekcyjnej, rytmiki i tańca w przedszkolach i szkołach podstawowych na
I etapie edukacyjnym (klasy I-IV).  Studia adresowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (zawodowych, licencjackich lub magisterskich) posiadający przygotowanie pedagogiczne.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent posiada podstawową wiedzę i umiejętności z obszaru nauk pedagogicznych i nauk o kulturze fizycznej, aby rozumieć i umiejętnie stymulować procesy rozwoju motorycznego dziecka z wykorzystaniem środków dostępnych w zakresie gimnastyki podstawowej, gimnastyki korekcyjnej, rytmiki i tańca na etapie edukacji elementarnej. Absolwent uzyskuje kwalifikacje umożliwiające kompetentne oddziaływanie środkami fizycznymi na organizm i środkami psycho- społecznymi na osobowość dziecka w celu przygotowania go do świadomego uczestnictwa w kulturze fizycznej na kolejnych etapach edukacji. Absolwent powinien być przygotowany do pełnienia roli przyszłego lidera i kreatora aktywności fizycznej w przedszkolu i w szkole, a także do samodzielnego planowania, realizacji i ewaluacji sprawności gimnastyczno-tanecznych służących zdrowiu, korekcji postawy ciała i wspomaganiu prawidłowego rozwoju.

Program:

MODUŁilość godzin
Wybrane zagadnienia z anatomii i fizjologii człowieka20
Podstawy antropomotoryki20
Gimnastyka podstawowa z metodyką10
Zabawy i gry z elementami atletyki terenowej10
Rytmika z metodyką20
Edukacja zdrowotna15
Rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży20
Dydaktyka i metodyka zajęć ruchowych30
Gimnastyka podstawowa z metodyką20
Gimnastyka korekcyjna z metodyką15
Zabawy i gry z piłką10
Rytmika z metodyką10
Taniec – rodzaje i metodyka10
Dydaktyka i metodyka zajęć ruchowych30
Gimnastyka podstawowa z metodyką10
Gimnastyka korekcyjna z metodyką15
Zabawy i gry o charakterze korekcyjnym10
Rytmika z metodyką10
Taniec – rodzaje i metodyka20
Relaksacja15
Podstawy aktywności ruchowej ukierunkowanej na zdrowie15
Praktyka pedagogiczna120
455

Rekrutacja – miejsce i tryb składania dokumentów:

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Rekrutacja na studia podyplomowe prowadzona jest w trybie ciągłym, zaś uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby zgłoszeń. Wstępne zgłoszenie można dokonać dzwoniąc pod numer  41-260-40-45 bądź pisząc na adres mailowy podyplomowe@goluchowski.edu.pl

Do przyjęcia na studia podyplomowe wymagane jest złożenie następujących dokumentów:

oraz:

  • wpłata opłaty rekrutacyjnej 80 zł na konto PEKAO S.A o/Ostrowiec 08124013851111000011858553 (w tytule wpłaty należy podać nazwę studiów podyplomowych). W przypadku, kiedy wpłata dokonywana jest przez firmę lub inną osobę należy podać dodatkowo imię i nazwisko słuchacza). Sugerujemy aby opłata rekrutacyjna była wpłacona wraz z opłatą za I semestr studiów, po informacji, że dana edycja studiów rozpocznie się zgodnie z planem.

O dokładnym terminie pierwszego zjazdu słuchacze będą informowani drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej nie później niż 10 dni przed zjazdem.

Skip to content