30 marca, 2020

Zarządzanie oświatą – Menadżer oświaty

Czas trwania: 2 semestry/ 290 h

Koszty: 1490zł/ semestr

Kadra:

Kadrę wykładowców i trenerów stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św., konsultanci i edukatorzy oraz praktycy z jednostek kierowniczych oświaty i ośrodków szkolących

Cel studiów i ich adresaci:

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji kierowniczej w przedszkolu, szkole i innych placówkach oświatowych z uwzględnieniem zasad dobrego planowania, organizowania, kierowania nimi oraz sprawowania nadzoru pedagogicznego. Aktualizacja i rozszerzenie wiedzy w zakresie prawa oświatowego oraz prawa komplementarnego i kompatybilnego z prawem oświatowym. Przygotowanie do wprowadzania zmian systemowych oraz do współpracy z organem prowadzącym i nadzorującym oraz szeroko pojętym środowiskiem lokalnym. Zapoznanie z zasadami zarządzania finansami i majątkiem szkolnym. Stworzenie słuchaczom warunków sprzyjających opracowaniu efektywnych materiałów przydatnych w pełnieniu funkcji kierowniczej. upowszechnienie współczesnych rozwiązań kierowania i zarządzania placówką oświatową. Wykorzystanie współczesnych podstaw naukowych do samokształcenia i kierowania zasobem ludzkim oraz planowania własnego rozwoju. Studia skierowane są do kandydatów na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych w tym:
– nauczycieli wszystkich specjalności i poziomów nauczania, chcących ubiegać się o stanowisko dyrektora czy też inne stanowisko kierownicze w szkole lub innej placówce oświatowej;
– pracowników nadzoru pedagogicznego;
– pracowników organów prowadzących szkoły i osób zatrudnionych w administracji państwowej wszystkich szczebli;
– animatorów działań i organizacji oświatowych.
Studia są adresowane także do osób zainteresowanych podwyższeniem kwalifikacji zawodowych: dyrektorów szkół i placówek oświatowych, pracowników szkolnej, samorządowej oraz rządowej administracji oświatowej.

Sylwetka absolwenta:

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje uprawniające do zajmowania stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole, przedszkolu i placówce oświatowo-wychowawczej (zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 Nr 184, poz. 1436) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 listopada 2011 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2011 Nr 254, poz. 1526).

Program:

MODUŁIlość godzin
Podstawy zarządzania - współczesne metody zarządzania20
Prawne podstawy systemu edukacji20
Systemy informatyczne w zarządzaniu20
Projektowanie programu pracy szkoły60
Wybrane problemy psychologii organizacji20
Wybrane problemy socjologii organizacji20
Kierowanie zespołami ludzkimi20
Zarządzanie jakością, mierzenie jakości pracy placówki30
Podstawy oświatowej teorii organizacji20
Komunikacja interpersonalna30
Seminarium dyplomowe30
Praktyka 60
290

Rekrutacja – miejsce i tryb składania dokumentów:

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Rekrutacja na studia podyplomowe prowadzona jest w trybie ciągłym, zaś uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby zgłoszeń. Wstępne zgłoszenie można dokonać dzwoniąc pod numer  41-260-40-45 bądź pisząc na adres mailowy podyplomowe@goluchowski.edu.pl

Do przyjęcia na studia podyplomowe wymagane jest złożenie następujących dokumentów:

oraz:

  • wpłata opłaty rekrutacyjnej 80 zł na konto PEKAO S.A o/Ostrowiec 08124013851111000011858553 (w tytule wpłaty należy podać nazwę studiów podyplomowych). W przypadku, kiedy wpłata dokonywana jest przez firmę lub inną osobę należy podać dodatkowo imię i nazwisko słuchacza). Sugerujemy aby opłata rekrutacyjna była wpłacona wraz z opłatą za I semestr studiów, po informacji, że dana edycja studiów rozpocznie się zgodnie z planem.

O dokładnym terminie pierwszego zjazdu słuchacze będą informowani drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej nie później niż 10 dni przed zjazdem.