30 marca, 2020

Bibliotekoznawstwo z informacją naukową

Czas trwania: 3 semestry/ 375 h

Koszty: 1390zł/ semestr

Kadra:

Zajęcia są prowadzone przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę naukową, posiadającą bogaty dorobek merytoryczny w zakresie bibliotekoznawstwa oraz doświadczonych praktyków.

Cel studiów i ich adresaci:

Celem studiów podyplomowych z Bibliotekoznawstwa z informacją naukową jest wyposażenie słuchaczy w specjalistyczną wiedzę i kwalifikacje z zakresu bibliotekoznawstwa. Program studiów opracowano w oparciu na  nowoczesne technologie informacyjne, ale także na aspekty praktyczne związane z metodyką pracy bibliotekarza. Słuchacze uzyskają wiedzę dotyczącą właściwej organizacji i funkcjonowania bibliotek szkolnych, sprawnego wyszukiwania, selekcji i oceny jakości informacji oraz tworzenia informacji, a ponadto poznają metody pracy  z czytelnikami i użytkownikami informacji. Studia są przeznaczone  dla osób które ukończyły stacjonarne lub niestacjonarne studia I stopnia, którzy uzyskali tytuł licencjata lub inżyniera oraz do absolwentów stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów II stopnia; absolwentów stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów jednolitych (5-letnich). Studia dedykowane są zarówno nauczycielom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy po ich ukończeniu będą pełnić rolę nauczyciela-bibliotekarza,

Sylwetka absolwenta:

Absolwent posiada teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat organizacji i funkcjonowania współczesnej biblioteki resortu edukacji narodowej. Uczestnik studiów zdobywa niezbędne umiejętności pozwalające na zajmowanie stanowiska nauczyciela-bibliotekarza w szkołach i placówkach oświatowych. Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia kwalifikacyjnych studiów podyplomowych.

Program:

MODUŁilość godzin
Historia książki i bibliotek10
Organizacja zbiorów bibliotecznych10
Gromadzenie i opracowanie zbiorów w bibliotece60
Prawo biblioteczne i autorskie15
Biblioterapia15
Podstawy wiedzy o bibliotece5
Organizacja i zarządzanie bibliotekami różnego typu10
Zintegrowany system biblioteczny20
Współczesny rynek wydawniczy i księgarski10
Bibliografia i inne źródła informacji20
Literatura dla dzieci i młodzieży15
Literatura współczesna10
Czasopisma dziecięce, młodzieżowe i naukowe10
Metodyka pracy nauczyciela bibliotekarza25
Metodyka pracy z czytelnikiem o różnych potrzebach15
Internet i multimedia w informacji i edukacji10
Działalność informacyjna bibliotek10
Czytelnictwo i animacja kultury15
Marketing w bibliotece10
Zastosowanie technologii informacyjnej w dydaktyce bibliotecznej10
Seminarium dyplomowe10
Praktyka60
375

Rekrutacja – miejsce i tryb składania dokumentów:

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Rekrutacja na studia podyplomowe prowadzona jest w trybie ciągłym, zaś uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby zgłoszeń. Wstępne zgłoszenie można dokonać dzwoniąc pod numer  41-260-40-45 bądź pisząc na adres mailowy podyplomowe@goluchowski.edu.pl

Do przyjęcia na studia podyplomowe wymagane jest złożenie następujących dokumentów:

oraz:

  • wpłata opłaty rekrutacyjnej 80 zł na konto PEKAO S.A o/Ostrowiec 08124013851111000011858553 (w tytule wpłaty należy podać nazwę studiów podyplomowych). W przypadku, kiedy wpłata dokonywana jest przez firmę lub inną osobę należy podać dodatkowo imię i nazwisko słuchacza). Sugerujemy aby opłata rekrutacyjna była wpłacona wraz z opłatą za I semestr studiów, po informacji, że dana edycja studiów rozpocznie się zgodnie z planem.

O dokładnym terminie pierwszego zjazdu słuchacze będą informowani drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej nie później niż 10 dni przed zjazdem.