14 czerwca, 2022

Pedagog szkolny

Czas trwania: 3 semestry/ 380 h

Koszty: 1390zł/ semestr

Kadra:

Kadrę wykładowców stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św., konsultanci i edukatorzy oraz praktycy oraz mający w swoim dorobku zawodowym praktykę związaną z poszczególnymi modułami studiów.

Cel studiów i ich adresaci:

Głównym celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności przygotowujące do pracy w charakterze pedagoga szkolnego. Doskonalenie umiejętności diagnozy i poradnictwa oraz doradztwa dziecku, jego rodzinie oraz nauczycielowi zdobycie  umiejętności praktycznych pozwalających na udzielenie fachowej pomocy oraz wsparcia nauczycielom, dzieciom i młodzieży i ich rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych.

Sylwetka absolwenta:

Kształcenie w zakresie studiów podyplomowych – pedagogika szkolna ma przygotować pedagoga jako człowieka, który pracuje z dzieckiem, młodzieżą, osobą dorosłą i starszą. Ujmuje on jednostkę i jej problemy w sposób holistyczny. Potrafi diagnozować oraz umiejętnie reagować na wszelkie zjawiska związane z wychowaniem, kształceniem, opieką, doradztwem i terapią. Prawidłowo planuje oddziaływania opiekuńczo-wychowawczo-terapeutyczne w celu realizacji potrzeb ponadpodmiotowych.

Absolwenci studiów podyplomowych  Pedagog szkolny są przygotowani do pracy w szkołach, instytucjach opiekuńczo-wychowawczych (środowiskowe domy opieki nad dzieckiem, środowiskowe ośrodki opieki nad dzieckiem, całkowitej opieki dla dorosłych, świetlice środowiskowe, warsztaty terapii zajęciowej, instytucje wychowania pozaszkolnego, bursy, internaty jako wychowawcy.  Jednocześnie są przygotowani do  prowadzenia działań terapeutycznych (kompensacyjnych) oraz profilaktycznych w zakresie opieki i wychowania.

Program:

MODUŁLiczba godzin
Wybrane elementy psychologii20
Wybrane elementy psychopatologii dzieci i młodzieży20
Pedagogika społeczna25
Pedagogika szkolna15
Metodyka pracy pedagoga szkolnego20
Prawo oświatowe10
Prawo rodzinne i opiekuńczo- wychowawcze 10
Projektowanie pracy pedagoga szkolnego 15
Praktyka50
Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej20
Pomoc psychologiczno- pedagogiczna dziecku i jego rodzinie20
Patologie społeczne i wiedza o dysfunkcjach współczesnej rodziny20
Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi25
Terapia pedagogiczna20
Zaburzenia emocjonalne i zaburzenia zachowań20
Wybrane problemy przestępczości dzieci i młodzieży20
Seminarium10
Praktyka50
Warsztaty socjoterapeutyczne20
Profilaktyka uzależnień, diagnoza i terapia20
Wspomaganie rodziny zagrożonej patologią20
Instytucje opiekuńczo – wychowawcze i wspierające10
Warsztat pracy z rodzicem w zakresie edukacji i wychowania20
Trening kompetencji interpersonalnych10
Seminarium10
Praktyka50
380

Rekrutacja – miejsce i tryb składania dokumentów:

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Rekrutacja na studia podyplomowe prowadzona jest w trybie ciągłym, zaś uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby zgłoszeń. Wstępne zgłoszenie można dokonać dzwoniąc pod numer 41-260-40-45 bądź pisząc na adres mailowy podyplomowe@wsbip.edu.pl

Do przyjęcia na studia podyplomowe wymagane jest złożenie następujących dokumentów:

oraz:

  • wpłata opłaty rekrutacyjnej 80 zł na konto PEKAO S.A o/Ostrowiec 08124013851111000011858553 (w tytule wpłaty należy podać nazwę studiów podyplomowych). W przypadku, kiedy wpłata dokonywana jest przez firmę lub inną osobę należy podać dodatkowo imię i nazwisko słuchacza). Sugerujemy aby opłata rekrutacyjna była wpłacona wraz z opłatą za I semestr studiów, po informacji, że dana edycja studiów rozpocznie się zgodnie z planem.

O dokładnym terminie pierwszego zjazdu słuchacze będą informowani drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej nie później niż 10 dni przed zjazdem.