30 marca, 2020

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Czas trwania:  semestry/ 365 h

Koszty: 1390zł/ semestr

Kadra:

Wykładowcami są praktycy, posiadający doświadczenie w pracy diagnostycznej i terapeutycznej
z dziećmi i młodzieżą oraz mający w swoim dorobku zawodowym praktykę związaną z poszczególnymi modułami studiów.

Cel studiów i ich adresaci:

Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do diagnozowania, oceny indywidualnych potrzeb dziecka i jego środowiska, projektowania a także realizacji zadań wieloprofilowego wspomagania rozwoju małego dziecka; nabycie kwalifikacji do prowadzenia zajęć wspomagających rozwój dzieci i ich rodzin od momentu wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Studia adresowane są do osób:

– posiadających wykształcenie co najmniej studia I stopnia  (licencjat) w zakresie pedagogiki,   pedagogiki specjalnej, fizjoterapii, rehabilitacji ruchowej, terapii pedagogicznej, psychologii;

– posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska logopedy;

– posiadających przygotowanie pedagogiczne.

Sylwetka absolwenta:

Absolwenci studiów licencjackich po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych. Natomiast ukończenie studiów podyplomowych przez absolwentów studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich pozwala na prowadzenie zajęć we wszystkich typach szkół. Jednocześnie studia umożliwią nabycie umiejętności i zdobycie kompetencji do prowadzenia zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w placówkach m.in. ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Program:

MODUŁilość godzin
Pedagogika małego dziecka10
Psychologia rozwoju dziecka do 10 roku życia20
Podstawy pediatrii z uwzględnieniem neonatologii10
Diagnozowanie sytuacji i potrzeb dziecka20
Podstawy pedagogiki specjalnej30
Oligofrenopedagogika20
Profilaktyka z elementami poradnictwa i wczesnej interwencji.10
Wybrane zagadnienia z psychiatrii10
Podstawy prawne kształcenia, rehabilitacji i zabezpieczenia społecznego dzieci edukacyjnych różnych potrzebach edukacyjnych10
Pielęgnacja i opieka dziecka10
Podstawy terapii psychopedagogicznej10
Elementy logopedii10
Stymulacja psychoruchowa dziecka10
Muzyka w stymulacji rozwoju dziecka10
Plastyka w stymulacji rozwoju dziecka10
Literatura dziecięca, aktywne metody i formy pracy z dzieckiem15
Podstawy rewalidacji dzieci niepełnosprawnych10
Reedukacja dzieci z trudnościami w nauce10
Metodyka nauczania i wychowania dzieci niepełnosprawnych umysłowo20
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami sensorycznymi10
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami umysłowymi10
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami somatycznymi i ruchowymi10
Metodyka pracy z dziećmi do 10 roku życia20
Metodyka pracy z dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym20
Wsparcie rodziców dziecka na wczesnym etapie rozwoju10
Media w procesie wspomagania rozwoju dziecka10
Seminarium 20
Praktyka120
365

Rekrutacja – miejsce i tryb składania dokumentów:

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Rekrutacja na studia podyplomowe prowadzona jest w trybie ciągłym, zaś uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby zgłoszeń. Wstępne zgłoszenie można dokonać dzwoniąc pod numer  41-260-40-45 bądź pisząc na adres mailowy podyplomowe@goluchowski.edu.pl

Do przyjęcia na studia podyplomowe wymagane jest złożenie następujących dokumentów:

oraz:

  • wpłata opłaty rekrutacyjnej 80 zł na konto PEKAO S.A o/Ostrowiec 08124013851111000011858553 (w tytule wpłaty należy podać nazwę studiów podyplomowych). W przypadku, kiedy wpłata dokonywana jest przez firmę lub inną osobę należy podać dodatkowo imię i nazwisko słuchacza). Sugerujemy aby opłata rekrutacyjna była wpłacona wraz z opłatą za I semestr studiów, po informacji, że dana edycja studiów rozpocznie się zgodnie z planem.

O dokładnym terminie pierwszego zjazdu słuchacze będą informowani drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej nie później niż 10 dni przed zjazdem.

oraz:

  • wpłata opłaty rekrutacyjnej 80 zł na konto PEKAO S.A o/Ostrowiec 08124013851111000011858553 (w tytule wpłaty należy podać nazwę studiów podyplomowych). W przypadku, kiedy wpłata dokonywana jest przez firmę lub inną osobę należy podać dodatkowo imię i nazwisko słuchacza). Sugerujemy aby opłata rekrutacyjna była wpłacona wraz z opłatą za I semestr studiów, po informacji, że dana edycja studiów rozpocznie się zgodnie z planem.

O dokładnym terminie pierwszego zjazdu słuchacze będą informowani drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej nie później niż 10 dni przed zjazdem.

Skip to content