28 sierpnia, 2020

Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela Nowe Miasto

Czas trwania: 3 semestry/ 370 godzin

Rodzaj: studia kwalifikacyjne

Koszty: 1190 zł/ semestr

Kadra:

Kadrę dydaktyczną stanowią  specjaliści z wyższych uczelni o uznanym autorytecie w dziedzinach objętych zakresem studiów, doświadczeni praktycy, pedagodzy, psychologowie.

Cel studiów i ich adresaci:

Głównym celem jest przygotowanie słuchaczy w zakresie wybranych specjalności nauczycielskich tak, aby w sposób kompetentny przekazywać nabytą wiedzę oraz samodzielnie ją pogłębiać i aktualizować, a także integrować ją z innymi dziedzinami wiedzy. Studia adresowane są do osób po studiach magisterskich, które pragną zdobyć kwalifikacje do nauczania w szkołach (poza nauczaniem początkowym i specjalnym) i w innych placówkach oświatowo-wychowawczych.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent  Przygotowania Pedagogicznego będzie przygotowany do współpracy z uczniami i nauczycielami, środowiskiem rodzinnym uczniów oraz pozaszkolnym środowiskiem społecznym w realizacji zadań edukacyjnych. Będą gotowi do podejmowania zadań edukacyjnych wykraczających poza zakres nauczanego przedmiotu (prowadzonych zajęć) oraz zadań z zakresu edukacji pozaszkolnej oraz samodzielnego tworzenia i weryfikowania projektów własnych działań oraz podejmowania działań upowszechniających wzory dobrej praktyki pedagogicznej.

Program: Pokaż pozycjiSzukaj:

MODUŁilość godzin
Wprowadzenie do pedagogiki i metodologii badań pedagogicznych10
Teoretyczne i metodyczne podstawy wychowania20
Elementy pedagogiki specjalnej15
Postawy psychologii ogólnej15
Psychologia społeczna i wychowawcza15
Emisja głosu20
Psychologia rozwojowa30
Elementy pedagogiki społecznej i opiekuńczo-wychowawczej na poszczególnych etapach edukacyjnych15
Diagnoza i profilaktyka pedagogiczna na poszczególnych etapach edukacyjnych10
Podstawy dydaktyki30

Pozycje od 1 do 10 z 20 łączniePoprzedniaNastępna

Rekrutacja – miejsce i tryb składania dokumentów:

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Rekrutacja na studia podyplomowe prowadzona jest w trybie ciągłym, zaś uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby zgłoszeń. Wstępne zgłoszenie można dokonać dzwoniąc pod numer 41-260-40-45 bądź pisząc na adres mailowy podyplomowe@wsbip.edu.pl

Do przyjęcia na studia podyplomowe wymagane jest złożenie następujących dokumentów:

oraz:

  • wpłata opłaty rekrutacyjnej 80 zł na konto PEKAO S.A o/Ostrowiec 08124013851111000011858553 (w tytule wpłaty należy podać nazwę studiów podyplomowych). W przypadku, kiedy wpłata dokonywana jest przez firmę lub inną osobę należy podać dodatkowo imię i nazwisko słuchacza). Sugerujemy aby opłata rekrutacyjna była wpłacona wraz z opłatą za I semestr studiów, po informacji, że dana edycja studiów rozpocznie się zgodnie z planem.

Dokumenty można przesyłać drogą pocztową na ostrowiecki adres uczelni bądź składać w siedzibie Filii WSBiP w Nowym Mieście nad Pilicą (ul. Tomaszowska 40a/ 123)

O dokładnym terminie pierwszego zjazdu słuchacze będą informowani drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej nie później niż 10 dni przed zjazdem.

Skip to content