Praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi i starszymi

Czas trwania: 2 semestry/ 380 godzin

Rodzaj: studia kwalifikacyjne

Koszty: 1390 zł/ semestr

Kadra:

Wykładowcami są pedagodzy, terapeuci oraz specjaliści i praktycy posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy z osobami niepełnosprawnymi i starszymi.

Cel studiów i ich adresaci:

Studia mają na celu nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych i ludzi starych, pomocy społecznej tym osobom, metodyki pracy socjalnej z tymi grupami, diagnozowanie ich potrzeb oraz rozwiązywanie problemów, wzbogacenie warsztatu pracy socjalnej, kompetencji osób profesjonalnie planujących formy pomocy tym osobom, poznanie aktualnych kierunków polityki społecznej oraz systemu instytucji powołanych dla osób niepełnosprawnych i starych.

Studia skierowane są do absolwentów studiów wyższych (I stopnia lub II stopnia lub jednolitych magisterskich na kierunkach: pedagogika,   pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia,   socjologia, nauki o rodzinie) szczególnie pracowników socjalnych pracujący w instytucjach i placówkach pomocy społecznej, które chcą uzupełnić wiedzę teoretyczną o tych grupach osób i doskonalić narzędzia i techniki oraz metodykę pracy socjalnej na tej płaszczyźnie, jednocześnie do liderzy organizacji pozarządowych, pracowników ośrodków wsparcia oraz do tych wszystkich, którzy są zainteresowani sytuacją społeczną osób niepełnosprawnych i starych we współczesnym społeczeństwie.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 116 ust. 1 Ustawy o pomocy społecznej, pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

1)    posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

2)    ukończyła studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej;

3)  ukończyła studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w pkt 3.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent kierunku posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające prowadzenie samodzielnej, efektywnej ekonomicznie i zorientowanej na potrzeby rynku, działalności w zakresie pracy socjalnej z osobami niepełnosprawnymi i starszymi, może być również zatrudniony w ośrodkach pomocy społecznej.

Program:

MODUŁILOŚĆ GODZIN
wprowadzenia do pracy socjalnej 70
elementów polityki społecznej 20
metodologii i metodyki pracy socjalnej 120
projektu socjalnego 30
struktury i organizacji pomocy społecznej 60
praktyk zawodowych 60
seminarium dyplomowego 20
SUMA380

Rekrutacja – miejsce i tryb składania dokumentów:

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Rekrutacja na studia podyplomowe prowadzona jest w trybie ciągłym, zaś uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby zgłoszeń. Wstępne zgłoszenie można dokonać dzwoniąc pod numer 41-260-40-45 bądź pisząc na adres mailowy podyplomowe@wsbip.edu.pl

Do przyjęcia na studia podyplomowe wymagane jest złożenie następujących dokumentów:

oraz:

  • wpłata opłaty rekrutacyjnej 80 zł na konto PEKAO S.A o/Ostrowiec 08124013851111000011858553 (w tytule wpłaty należy podać nazwę studiów podyplomowych). W przypadku, kiedy wpłata dokonywana jest przez firmę lub inną osobę należy podać dodatkowo imię i nazwisko słuchacza). Sugerujemy aby opłata rekrutacyjna była wpłacona wraz z opłatą za I semestr studiów, po informacji, że dana edycja studiów rozpocznie się zgodnie z planem.

O dokładnym terminie pierwszego zjazdu słuchacze będą informowani drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej nie później niż 10 dni przed zjazdem.

Skip to content