10 maja, 2016

Planowanie strategiczne rozwoju lokalnego

Czas trwania: 2 semestry / 240 h

Koszty: 1390 zł/semestr

Kierownik: dr Agnieszka Rożek

Wykładowcami są eksperci związani z zawodowo z samorządem lokalnym oraz posiadający doświadczenie w zakresie wielopłaszczyznowego planowania i rozwoju lokalnego przy użyciu nowoczesnych instrumentów.

Cel studiów i ich adresaci:

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie słuchaczom opartej o nowoczesne rozwiązania i najlepsze wzorce wiedzy z zakresu kompleksowego planowania rozwoju lokalnego. Wiedza zdobyta przez słuchaczy uwzględniać będzie zasady, wzorce, mechanizmy i metody planowania średnio-, długoterminowego oraz strategicznego w obszarach newralgicznych dla zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego jednostek samorządu terytorialnego. Słuchacze nabędą umiejętności analizy wskaźników i przesłanek rozwoju oraz jego monitorowania. Słuchacze zapoznają się z zagadnieniami niezbędnymi przy opracowywaniu strategii rozwoju jednostek samorządu terytorialnego, jak: inkubacja przedsiębiorczości, ekostrategia, efektywna współpraca administracji publicznej z III sektorem

Studia są adresowane do pracowników samorządowych oraz osób i środowisk zainteresowanych partycypacją w procesie rozwoju lokalnego.

Sylwetka absolwenta:

Absolwenci studiów podyplomowych „Planowanie strategiczne rozwoju lokalnego” zdobędą wiedzę, umiejętności i kompetencje wymagane do efektywnego wykonywania zadań związanych z planowaniem, realizacją oraz monitorowaniem rozwoju jednostek samorządu terytorialnego w oparciu o najnowsze trendy oraz modele rozwiązań. Absolwenci uzyskają wiedzę uwzględniającą zasady, wzorce, mechanizmy i metody planowania średnio-, długoterminowego oraz strategicznego w obszarach newralgicznych dla zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego jednostek samorządu terytorialnego. Zapoznają się z zagadnieniami niezbędnymi przy opracowywaniu strategii rozwoju jednostek samorządu terytorialnego, jak: inkubacja przedsiębiorczości, ekostrategia, efektywna współpraca administracji publicznej z III sektorem. Absolwenci posiądą umiejętności nabędą umiejętności analizy wskaźników i przesłanek rozwoju oraz jego monitorowania, a także zyskają kompetencje niezbędne do efektywnej realizacji celów i zadań w pracy zawodowej. Absolwenci studiów będą świadomymi konieczności wdrażania nowoczesnych rozwiązań i koncepcji, przygotowanym od strony teoretycznej oraz dysponującymi umiejętnościami praktycznymi ekspertami kompetentnymi  do planowania strategicznego rozwoju lokalnego.

Program:

MODUŁ / PRZEDMIOTLICZBA GODZIN
MODUŁ I
Polityka regionalna
Światowe trendy i paradygmaty rozwoju regionalnego i lokalnego10
Polityka regionalna w Polsce – KSRL 2010-2020, KPZK 2030, KMP10
MODUŁ II
Instrumenty rozwoju lokalnego
Kreowanie klimatu inwestycyjnego10
Inkubacja przedsiębiorczości lokalnej15
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego i współpraca z sektorem NGO15
Ekostrategia w rozwoju lokalnym10
Marketing terytorialny i kreowanie wizerunku10
Nowoczesne trendy w turystyce10
Zarządzanie kulturą10
Nowoczesna polityka społeczna – demografia, rynek pracy, polityka rodzinna15
Patriotyzm lokalny jako czynnik rozwoju10
Ekonomia wiedzy i współpraca ze szkolnictwem wyższym10
Efektywna polityka senioralna10
MODUŁ III
Strategia rozwoju
Zarządzanie rozwojem10
Agile project management10
Założenia, cele i metodologia budowania strategii rozwoju20
Analiza strategiczna i badanie opinii10
Wdrażanie i monitoring strategii rozwoju10
Komunikacja społeczna i promocja rozwoju15
Społeczne bariery rozwoju lokalnego10
Seminarium dyplomowe10
240

Rekrutacja – miejsce i tryb składania dokumentów:

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Rekrutacja na studia podyplomowe prowadzona jest w trybie ciągłym, zaś uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby zgłoszeń. Wstępne zgłoszenie można dokonać dzwoniąc pod numer 41-260-40-45 bądź pisząc na adres mailowy podyplomowe@wsbip.edu.pl

Do przyjęcia na studia podyplomowe wymagane jest złożenie następujących dokumentów:

oraz:

  • wpłata opłaty rekrutacyjnej 80 zł na konto PEKAO S.A o/Ostrowiec 08124013851111000011858553 (w tytule wpłaty należy podać nazwę studiów podyplomowych). W przypadku, kiedy wpłata dokonywana jest przez firmę lub inną osobę należy podać dodatkowo imię i nazwisko słuchacza). Sugerujemy aby opłata rekrutacyjna była wpłacona wraz z opłatą za I semestr studiów, po informacji, że dana edycja studiów rozpocznie się zgodnie z planem.

O dokładnym terminie pierwszego zjazdu słuchacze będą informowani drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej nie później niż 10 dni przed zjazdem.