25 maja, 2021

Kontrola w organizacji

Czas trwania: 2 semestry/ 180 h

Kierownik: 

Koszty: / semestr

Kadra:

Wśród kadry prowadzącej zajęcia znajdują się nauczyciele akademiccy – specjaliści z zakresu przeprowadzania kontroli wewnątrz instytucji. Uczestnicy będą się uczyć zawodu pod okiem doświadczonych praktyków. 

Cel studiów i ich adresaci:

Celem studiów podyplomowych „Kontrola w organizacji” jest wyposażenie studenta w wiedzę i umiejętności związane z realizacją zadań kontroli w podmiocie gospodarczym, jednostce finansów publicznych.  Słuchacze po skończeniu studiów podyplomowych będą mogli zająć stanowisko inspektora kontroli wewnętrznej, starszego inspektora kontroli wewnętrznej.

Studia adresowane są do absolwentów szkół wyższych, osób które by chciały podjąć pracę w kontroli, które chcą umiejętnie kontrolować własny biznes.

Na program studiów składają się moduły obejmujące wszystkie zagadnienia związane z problematyką kontroli. Studia kończą się obroną pracy dyplomowej i zaliczeniem wszystkich modułów.

Sylwetka absolwenta:

Osoby, które ukończą studia podyplomowe w szczególności będą mogły: dokonywać analizy i oceny ryzyka związanego z kontrolą, dokonywać kontroli , sporządzać dokumentację związaną z przeprowadzeniem kontroli i sporządnieniem sprawozdań/raportów pokontrolnych oraz formułować zalecenia. Absolwent będzie znał standardy kontroli oraz zasady etyki zawodowej kontrolera

Program:

MODUŁLICZBA GODZIN
Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem, organizacją15
Rola i miejsce kontroli w organizacji10
Podstawy prawa gospodarczego, cywilnego25
Rachunkowość finansowa i zarządcza15
Kodeks etyczny kontrolera5
Standardy w zakresie kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych 20
Standardy w zakresie kontroli wewnętrznej25
Metodyka przeprowadzenia kontroli35
Technologie informatyczne w kontroli 10
Kontrola państwowa, finansowa10
Przygotowanie do egzaminu 8
Egzamin dyplomowy 2
Razem180

Rekrutacja – miejsce i tryb składania dokumentów:

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Rekrutacja na studia podyplomowe prowadzona jest w trybie ciągłym, zaś uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby zgłoszeń. Wstępne zgłoszenie można dokonać dzwoniąc pod numer  41-260-40-45 bądź pisząc na adres mailowy podyplomowe@wsbip.edu.pl

Do przyjęcia na studia podyplomowe wymagane jest złożenie następujących dokumentów:

oraz:

  • wpłata opłaty rekrutacyjnej 80 zł na konto PEKAO S.A o/Ostrowiec 08124013851111000011858553 (w tytule wpłaty należy podać nazwę studiów podyplomowych). W przypadku, kiedy wpłata dokonywana jest przez firmę lub inną osobę należy podać dodatkowo imię i nazwisko słuchacza). Sugerujemy aby opłata rekrutacyjna była wpłacona wraz z opłatą za I semestr studiów, po informacji, że dana edycja studiów rozpocznie się zgodnie z planem.

O dokładnym terminie pierwszego zjazdu słuchacze będą informowani drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej nie później niż 10 dni przed zjazdem.