27 lipca, 2021

Wywiad i kontrwywiad gospodarczy

Czas trwania: 2 semestry / 230 h

Koszty: 2290 zł/ semestr

Partnerzy: Fundacja na Rzecz Rozwoju Wywiadu Gospodarczego VIS MAGNA

Kierownik: płk dr Krzysztof Surdyk

Kadra:

Wykładowcami są rekomendowani przez Fundację na Rzecz Rozwoju Wywiadu Gospodarczego VIS MAGNA uznani w kraju eksperci i specjaliści w zakresie wywiadu gospodarczego, polityki bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie. Część zajęć prowadzą nauczyciele akademiccy specjalizujący się w problematyce bezpieczeństwa międzynarodowego i wewnętrznego oraz doświadczeni pracownicy służb specjalnych – eksperci w zakresie pozyskiwania informacji i ich ochrony, w tym również ochrony informacji niejawnych.

Cel studiów i ich adresaci:

Celem studiów jest:

 • dostarczenie słuchaczom wiedzy w zakresie biznesowego wykorzystania wywiadu i kontrwywiadu gospodarczego,
 • zapoznanie z metodami identyfikacji konkurentów, źródłami informacji o konkurencie i otoczeniu konkurencyjnym oraz metodami analizy.
 • wykształcenie umiejętności projektowania programów, narzędzi i technik wywiadowczych nakierowanych na rozpoznanie konkurenta i otoczenia konkurencyjnego oraz kontrwywiadowczych, których zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa informacyjnego jednostki organizacyjnej.
 • praktyczne przygotowanie słuchaczy do kształtowania polityki bezpieczeństwa i wdrażania programów bezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych, uwzględniających implementację działań z zakresu wywiadu i kontrwywiadu gospodarczego.

Studia są adresowane do osób odpowiedzialnych za politykę bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie (instytucji), szefów i pracowników pionów ochrony. Uczestnikami winni stać się również menadżerowie szczebla taktycznego i operacyjnego przedsiębiorstw odpowiedzialnych za identyfikację i rozpoznanie konkurentów, politykę marketingową, relacje z klientem i partnerem. Studia mogą być przydatne dla pracowników administracji państwowej i samorządowej zatrudnionych w pionach bezpieczeństwa (zarządzania kryzysowego). Studia mogą być atrakcyjną ofertą dla absolwentów kierunków bezpieczeństwo narodowe (wewnętrzne), administracja, ekonomia, zarządzanie i wielu innych, którzy dopiero poszukują swojego miejsca na niezwykle wymagającym rynku pracy

W ramach studiów przewidziany jest moduł „Ochrona danych osobowych w jednostce organizacyjnej. Rola i zadania ABI”. Jest on związany z nowelizacją Ustawy o ochronie danych osobowych, przewdującą wyznaczenie i zgłoszenie do rejestru przez firmy i jednostki organizacyjne – Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI). Studia podyplomowe ułatwią podmiotom przetwarzającym zbiory podlegające zgłoszeniu do GIODO (np. dane klientów, rejestry korespondencji) wprowadzenie skutecznego nadzoru nad ochroną danych osobowych.

Sylwetka absolwenta:

Studia podyplomowe przygotowują absolwenta do pełnienia obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwach i korporacjach, organach administracji publicznej i samorządowej oraz innych organizacjach zajmujących się szeroko pojmowanym bezpieczeństwem informacji. Absolwent studiów jest kompleksowo przygotowany do pełnienia obowiązków na takich stanowiskach jak: szef (dyrektor) bezpieczeństwa, szef komórki wywiadu (kontrwywiadu), pełnomocnik ochrony informacji niejawnych, compliance oficer lub administrator bezpieczeństwa informacji.

Absolwent studiów podyplomowych „Wywiad i kontrwywiad gospodarczy” powinien legitymować się następującymi kwalifikacjami (kompetencjami):

 • posiadać ugruntowaną wiedzę prawną dotyczącą prowadzenia wywiadu gospodarczego, a zwłaszcza dostępu do informacji publicznej, informacji gospodarczych, ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, informacji niejawnych i innych prawnie chronionych w biznesie i administracji,
 • posiadać praktyczne umiejętności selekcji źródeł informacji o konkurencie i otoczeniu konkurencyjnym, pozyskiwania informacji, ich analizy i formułowania rekomendacji dla podejmowania trafnych decyzji i działań biznesowych,
 • legitymować się umiejętnością stosowania technik i metod wywiadowczych, mających na celu rozpoznanie konkurentów i otocznia konkurencyjnego.
 • posiadać umiejętności wdrażania metod i technik kontrwywiadowczych, które zapewniłaby bezpieczeństwo jednostki organizacyjnej
 • mieć niezbędne kompetencje do realizacji polityki bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie.
 • posiadać wykształcone, poparte wiedzą przekonanie, iż wywiad i kontrwywiad gospodarczy są bardzo ważnymi narzędziem rozpoznania konkurenta i otoczenia konkurencyjnego, które współczesny menadżer winien znać i umieć się nim posłużyć.

Absolwent będzie przygotowany do:

 • formułowania i wdrażania programów wywiadu i kontrwywiadu gospodarczego w jednostce organizacyjnej, budowy struktur wywiadowczych (kontrwywiadowczych) i kierowania nimi;
 • kreowania bądź współkształtowania polityki bezpieczeństwa informacji oraz organizacji, planowania i realizacji przedsięwzięć dedykowanych bezpieczeństwu;
 • realizacji obowiązków wynikających z ustaw tworzących w polskich warunków swoistą „Konstytucję” ochrony informacji, a mianowicie: ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych; ustawy z 29 sierpnia dnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
 • organizowania warunków zapewniających ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa;

Program:

PRZEDMIOTLiczba godzin
Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa biznesu10
Teoria wywiadu i kontrwywiadu biznesowego. Aspekty prawne.30
Informacje prawnie chronione w jednostce organizacyjnej12
Metody i techniki pozyskiwania informacji w wywiadzie. Źródła informacji i outsourcing wywiadowczy.30
Przetwarzanie i analiza informacji wywiadowczych10
Ochrona danych osobowych w jednostce organizacyjnej. Rola i zadania ABI12
Szpiegostwo przemysłowe20
Cyberprzestępczość20
Kontrwywiad gospodarczy20
Polityka bezpieczeństwa w jednostce organizacyjnej. Organizacja struktur wywiadu i kontrwywiadu gospodarczego26
Etyczne problemy wywiadu i kontrwywiadu10
Środki techniczne w wywiadzie i kontrwywiadzie20
Seminarium dyplomowe 10
230

Rekrutacja – miejsce i tryb składania dokumentów:

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Rekrutacja na studia podyplomowe prowadzona jest w trybie ciągłym, zaś uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby zgłoszeń. Wstępnego zgłoszenia można dokonać dzwoniąc pod numer 41-260-40-45  bądź pisząc na adres mailowy podyplomowe@wsbip.edu.pl

Do przyjęcia na studia podyplomowe wymagane jest złożenie następujących dokumentów:

oraz:

 • wpłata opłaty rekrutacyjnej 80 zł na konto PEKAO S.A o/Ostrowiec 08124013851111000011858553 (w tytule wpłaty należy podać nazwę studiów podyplomowych). W przypadku, kiedy wpłata dokonywana jest przez firmę lub inną osobę należy podać dodatkowo imię i nazwisko słuchacza). Sugerujemy aby opłata rekrutacyjna była wpłacona wraz z opłatą za I semestr studiów, po informacji, że dana edycja studiów rozpocznie się zgodnie z planem.

Dokumenty można przesyłać drogą pocztową na ostrowiecki adres uczelni bądź składać w siedzibie Filii WSBiP w Warszawie (Aleja Krakowska 110/114, pn., śr., czw., pt. 9:00-15:00, wt. 12:00-18:00)

O dokładnym terminie pierwszego zjazdu słuchacze będą informowani drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej nie później niż 10 dni przed zjazdem.