25 maja, 2021

Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Czas trwania: 3 semestry/ 360 godzin

Koszty: 1390zł/ semestr

Rodzaj: Studia kwalifikacyjne

Kadra:

Wykładowcami są praktycy, posiadający doświadczenie w pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą oraz mający w swoim dorobku zawodowym praktykę związaną z poszczególnymi modułami studiów.

Cel studiów i ich adresaci:

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności umożliwiające udzielanie profesjonalnej pomocy dzieciom z trudnościami w nauce, z zaburzeniami sensorycznymi, z chorobami przewlekłymi, ze sprzężonymi deficytami rozwojowymi, z niepełnosprawnością intelektualną, z dysfunkcjami narządu ruchu i ze szczególnymi uzdolnieniami

Sylwetka absolwenta:

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdza uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć z zakresu rewalidacji indywidualnej, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz terapii pedagogicznej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  w grupach przedszkolnych, klasach szkolnych (w tym integracyjnych), innych placówkach posiadających te zajęcia w swojej ofercie programowej oraz do prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Program:

MODUŁLICZBA GODZIN
Podstawy prawne poradnictwa i pomocy psychologiczno-pedagogicznej5
Pedagogika specjalna20
Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej, klinicznej i psychopatologii20
Podstawy psychiatrii i neurologii16
Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń mowy20
Metodyka pracy w klasach integracyjnych15
Diagnoza i terapia specyficznych trudności w uczeniu się20
Wspomagające i alternatywne metody komunikacji15
Metody edukacyjno – terapeutyczne w rewalidacji i terapii pedagogicznej20
Diagnoza i terapia uczniów z ADHD i zaburzenia zachowania15
Organizacja procesu terapeutycznego15
Wsparcie rodziny dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi8
Profilaktyka uzależnień i metody terapii8
Metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla dzieci z dysleksją, dysgrafią i dysortografią20
Konstruowanie indywidualnych programów terapeutycznych15
Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego15
Rewalidacja i wspomaganie rozwoju dzieci: niepełnosprawnych intelektualnie,
z zaburzeniami sensorycznymi, przewlekle chorych i z dysfunkcjami ruchu, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, w tym z autyzmem
30
Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki30
Metodyka zajęć artystycznych w procesie wspomagającym rozwój dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych – muzykoterapia, plastyka, ruch22
Socjoterapia14
Animaloterapia jako uzupełniająca metoda terapii7
Przygotowanie do egzaminu10
Praktyki zawodowe120
Razem360

Rekrutacja – miejsce i tryb składania dokumentów:

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Rekrutacja na studia podyplomowe prowadzona jest w trybie ciągłym, zaś uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby zgłoszeń. Wstępne zgłoszenie można dokonać dzwoniąc pod numer  41-260-40-45 bądź pisząc na adres mailowy podyplomowe@wsbip.edu.pl

Do przyjęcia na studia podyplomowe wymagane jest złożenie następujących dokumentów:

oraz:

  • wpłata opłaty rekrutacyjnej 80 zł na konto PEKAO S.A o/Ostrowiec 08124013851111000011858553 (w tytule wpłaty należy podać nazwę studiów podyplomowych). W przypadku, kiedy wpłata dokonywana jest przez firmę lub inną osobę należy podać dodatkowo imię i nazwisko słuchacza). Sugerujemy aby opłata rekrutacyjna była wpłacona wraz z opłatą za I semestr studiów, po informacji, że dana edycja studiów rozpocznie się zgodnie z planem.
Skip to content