25 maja, 2021

Socjoterapia z resocjalizacją

Czas trwania: 3 semestry/ 360 h

Koszty: 1390/ semestr

Kadra:

Celem studiów jest wyposażenie studentów w wiedze i umiejętności pozwalających na skuteczne działania resocjalizacyjne i profilaktyczne. Absolwent powinien skutecznie reagować na zjawiska związane z wychowaniem, kształceniem, socjoterapia i resocjalizacją.

Sylwetka absolwenta:

Posiada szeroką wiedzę na temat pedagogiki resocjalizacyjnej, penitencjarnej. Zna sposoby, metody pracy w kuratorskiej służbie sądowej. Zdobywa specjalistyczną wiedzę oraz praktyczne umiejętności opracowania diagnozy głównych problemów występujących w środowisku otwartym. Posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu psychologii wartości i osobowości oraz psychopedagogiki. Zna podstawy prawne o organizacyjne oświaty. Absolwent dysponuje rzetelnym przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym w zakresie subdyscyplin pedagogiki i dyscyplin pokrewnych. Posiada umiejętność samodzielnego projektowania i prowadzenia badań naukowych, konstruowania i ewaluacji programów oraz pełnienia funkcji lidera w środowisku otwartym. Ponadto jest przygotowany do aktywności w różnych obszarach działań edukacyjnych.  Absolwent jest przygotowany do pracy z osobami wymagającymi indywidualnego podejścia, w pracy szanują ich prawa i kierują się zasadami etycznymi.Absolwent specjalności Pedagogika resocjalizacyjna i Opiekuńczo-wychowawcza posiada rzetelne kompetencje i kwalifikacje pogłębione praktykami odbytymi podczas studiów w dwóch obszarach wchodzących w skład specjalności: pedagogika resocjalizacyjna oraz pedagogika opiekuńczo-wychowawcze.

Program:

MODUŁLICZBA GODZIN
Pedagogika resocjalizacyjna20
Patologie społeczne30
Psychologia społeczna30
Profilaktyka społeczna20
Wybrane zagadnienia prawa karnego15
Socjologia edukacji15
Praktyka50
Trening zastępowania agresji40
Wiktymologia20
Metodyka pracy resocjalizacyjnej40
Mediacje w resocjalizacji20
Praktyka50
Przygotowanie do egzaminu20
Suicydologia30
Socjoterapia30
Współczesne tendencje w pedagogice resocjalizacyjnej20
Diagnostyka w resocjalizacji15
Praktyka50
Razem360

Rekrutacja – miejsce i tryb składania dokumentów:

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Rekrutacja na studia podyplomowe prowadzona jest w trybie ciągłym, zaś uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby zgłoszeń. Wstępne zgłoszenie można dokonać dzwoniąc pod numer  41-260-40-45 bądź pisząc na adres mailowy podyplomowe@wsbip.edu.pl

Do przyjęcia na studia podyplomowe wymagane jest złożenie następujących dokumentów:

oraz:

  • wpłata opłaty rekrutacyjnej 80 zł na konto PEKAO S.A o/Ostrowiec 08124013851111000011858553 (w tytule wpłaty należy podać nazwę studiów podyplomowych). W przypadku, kiedy wpłata dokonywana jest przez firmę lub inną osobę należy podać dodatkowo imię i nazwisko słuchacza). Sugerujemy aby opłata rekrutacyjna była wpłacona wraz z opłatą za I semestr studiów, po informacji, że dana edycja studiów rozpocznie się zgodnie z planem.

O dokładnym terminie pierwszego zjazdu słuchacze będą informowani drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej nie później niż 10 dni przed zjazdem.