9 maja, 2017

Kurs praktycznej księgowości

Czas trwania: 80 h

Koszty:  990 zł

Kierownik: mgr Agnieszka Winiarczyk

Kadra:

Wykładowcami są praktycy posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe z zakresu księgowości (w tym na stanowisku głównych księgowych).

Cel kursu i jego adresaci:

Kurs księgowości przeznaczony jest dla osób pragnących zdobyć i/lub pogłębić wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia księgowości w przedsiębiorstwie. Jego adresatami są zatem osoby prowadzące działalność gospodarczą, które jednocześnie chcą zapewnić sobie samodzielną obsługę księgową oraz początkujący pracownicy działów księgowości jak i biur rachunkowych.

Sylwetka absolwenta:

Kurs przygotowuje do pracy w biurach rachunkowych, w księgowości przedsiębiorstw jak i obsługi księgowej we własnej firmie. Absolwent kursu pozna zagadnienia dotyczące organizacji działalności gospodarczej, księgowości i rachunkowości. Zapozna się z praktycznym wykorzystaniem jednego z najczęściej wykorzystywanych programów finansowo – księgowych Rewizor GT  firmy InsERT. Program kursu obejmuje przede wszystkim zagadnienia praktyczne i będzie prowadzony w oparciu o liczne przykłady i ćwiczenia niezbędne do opanowania umiejętności księgowania, rozliczeń z US i ZUS.

Program:

MODUŁŁĄCZNA LICZBA GODZIN
Organizacja działalności gospodarczej
Pojęcia wstępne z rachunkowości
Charakterystyka aktywów i pasywów
Operacje gospodarcze
Dowody księgowe
Księgi rachunkowe
Ewidencja podstawowych operacji bilansowych
Ewidencja podstawowych operacji wynikowych
Zasady ustalania wyniku finansowego
Sprawozdanie finansowe jednostek MSP
Od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia i rachunku zysków i strat
Wykorzystanie programów komputerowych w prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych
Ogólne zasady naliczania podatków i opłat obciążających przedsiębiorstwa
Rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
80

Rekrutacja – miejsce i tryb składania dokumentów:

Rekrutacja na kurs prowadzona jest w trybie ciągłym, zaś uruchomienie kursu uzależnione jest od liczby zgłoszeń. Wstępne zgłoszenie można dokonać dzwoniąc pod numer 41-260-40-40 lub 41-260-40-41 bądź pisząc na adres mailowy info@wsbip.edu.pl

O dokładnym terminie pierwszych zajęć słuchacze kursu będą informowani drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej nie później niż 10 dni przed rozpoczęciem kursu.