25 maja, 2021

Koordynator ds. dostępności

Czas trwania: 2 semestry/ 250 h

Koszty: / semestr

Kadra:

Kadrę wykładowców i trenerów stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św., konsultanci krajowi i edukatorzy oraz praktycy z zakresu niepełnosprawności, projektowaniu uniwersalnym oraz szeroko pojętej dostępności.

Cel studiów i ich adresaci:

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę na temat dostępności, projektowania uniwersalnego, potrzebach i rozwiązaniach dla osób z ograniczeniami w sferze mobilności i percepcji. W procesie nauczania słuchacze otrzymają dostęp do narzędzi pracy koordynatora ds. dostępności. Słuchacze po zakończeniu studiów podyplomowych będą przygotowani do pełnienia funkcji koordynatora ds. dostępności w instytucji władzy publicznej zgodnie z założeniami ustawy z dnia 19 lipca 2019o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Sylwetka absolwenta:

Studia adresowane są do absolwentów szkół wyższych, osób, które będą chciały podjąć pracę specjalisty ds. dostępności i niepełnosprawności w instytucjach publicznych i prywatnych przedsiębiorstwach lub w ramach zajmowanych stanowisk dodatkowo pełnić obowiązki koordynatora ds. dostępności. Absolwenci studiów przygotowani będą do realizacji audytów dostępności w instytucjach publicznych i prywatnych.

Program:

MODUŁLICZBA GODZIN
Dostępność w świetle prawa międzynarodowego i krajowego.8
Ograniczenia w zakresie mobilności. 16
Gerontologia.16
Niepełnosprawność intelektualna.16
Zaburzenia psychiczne.16
Niepełnosprawność wzroku.16
Niepełnosprawność słuchu.16
Kurs języka migowego.30
Projektowanie uniwersalne.16
Dostępność architektoniczna.8
Dostępność cyfrowa8
Dostępność informacyjno-komunikacyjna.8
Komunikacja alternatywna i wspomagająca.8
Bezpieczeństwo i ewakuacja osób ze szczególnymi potrzebami. 8
Kurs budowania tekstów łatwych.16
Audyt dostępności.4
Design thinking.24
Koordynacja na rzecz dostępności – zarządzanie projektami.16
Egzamin dyplomowy2
Razem250

Rekrutacja – miejsce i tryb składania dokumentów:

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Rekrutacja na studia podyplomowe prowadzona jest w trybie ciągłym, zaś uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby zgłoszeń. Wstępne zgłoszenie można dokonać dzwoniąc pod numer  41-260-40-45 bądź pisząc na adres mailowy podyplomowe@wsbip.edu.pl

Do przyjęcia na studia podyplomowe wymagane jest złożenie następujących dokumentów:

oraz:

  • wpłata opłaty rekrutacyjnej 80 zł na konto PEKAO S.A o/Ostrowiec 08124013851111000011858553 (w tytule wpłaty należy podać nazwę studiów podyplomowych). W przypadku, kiedy wpłata dokonywana jest przez firmę lub inną osobę należy podać dodatkowo imię i nazwisko słuchacza). Sugerujemy aby opłata rekrutacyjna była wpłacona wraz z opłatą za I semestr studiów, po informacji, że dana edycja studiów rozpocznie się zgodnie z planem.

O dokładnym terminie pierwszego zjazdu słuchacze będą informowani drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej nie później niż 10 dni przed zjazdem.