15 kwietnia, 2017

Ekonomika administracji i finanse publiczne

Czas trwania: 2 semestry / 250 h

Koszty: 1190 zł / semestr

Kierownik:  dr Zdzisław Kałamaga

Kadra:

Wykładowcami są przede wszystkim praktycy, posiadający doświadczenie w zarządzaniu finansami publicznymi oraz mający w swoim dorobku zawodowym praktykę związaną z funkcjonowaniem w sektorze administracji publicznej

Cel studiów i ich adresaci:

Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu takich dziedzin jak prawo i administracja publiczna, procedura administracyjna, finanse publiczne, zarządzanie kadrami, zamówienia publiczne. Profesjonalista z zakresu administracji publicznej  w wykonywaniu swoich zadań winien prezentować sobą właściwą postawę w czym pomoże uczestnictwo w warsztatach z zakresu psychologii komunikacji oraz zapobiegania eskalacji konfliktu. Nadto kierując zespołami ludzkimi powinien dysponować stosowną wiedzą z zakresu marketingu terytorialnego, public relations oraz organizacji i zarządzania. Studia są kierowane przede wszystkim do pracowników administracji publicznej.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów podyplomowych Ekonomika administracji i finanse publiczne po ukończeniu studiów będzie dysponować wiedzą teoretyczną i częściowo praktyczną z zakresu administracji i finansów publicznych oraz będzie posiadać umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów z tego zakresu, oraz z zakresu funkcjonowania administracji publicznej i sektora finansów publicznych. Nabędzie ponadto umiejętności analizowania oraz rozumienia procesów zachodzących w gospodarce finansowej państwa oraz samorządu terytorialnego, poznanie specyfiki gospodarki finansowej i regulujących ją przepisów prawa finansowego. Absolwenci pozyskają wiedzę i umiejętności, które umożliwią im (lub ułatwią) pracę w administracji i instytucjach publicznych.

Program:

PRZEDMIOTLiczba godzin
Prawo administracyjne10
Prawo zamówień publicznych10
Administracja publiczna a gospodarka regionalna i lokalna10
Podstawy prawa cywilnego10
Etyka w instytucjach publicznych5
Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej10
Zarządzanie kadrami10
Polityka strukturalna i regionalna UE 10
Prawo urzędnicze 8
Postępowanie administracyjne10
Finanse publiczne z elementami zarządzania 15
Nadzór, kontrola i audyt w urzędzie10
Strategia rozwoju lokalnego i regionalnego oraz podstawy planowania10
Finansowanie rozwoju regionalnego5
Zarządzanie oświatą, służbą zdrowia i polityką społeczną oraz rozwojem lokalnym i regionalnym10
Marketing terytorialny10
Public relations i system komunikacji ze społecznością lokalną10
Podstawy rachunkowości budżetowej10
Informacja publiczna6
Ochrona danych osobowych6
Partnerstwo publiczno – prywatne5
190

Rekrutacja – miejsce i tryb składania dokumentów:

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Rekrutacja na studia podyplomowe prowadzona jest w trybie ciągłym, zaś uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby zgłoszeń. Wstępne zgłoszenie można dokonać dzwoniąc pod numer 41-260-40-45 bądź pisząc na adres mailowy podyplomowe@wsbip.edu.pl

Do przyjęcia na studia podyplomowe wymagane jest złożenie następujących dokumentów:

oraz:

  • wpłata opłaty rekrutacyjnej 80 zł na konto PEKAO S.A o/Ostrowiec 08124013851111000011858553 (w tytule wpłaty należy podać nazwę studiów podyplomowych). W przypadku, kiedy wpłata dokonywana jest przez firmę lub inną osobę należy podać dodatkowo imię i nazwisko słuchacza). Sugerujemy aby opłata rekrutacyjna była wpłacona wraz z opłatą za I semestr studiów, po informacji, że dana edycja studiów rozpocznie się zgodnie z planem.

O dokładnym terminie pierwszego zjazdu słuchacze będą informowani drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej nie później niż 10 dni przed zjazdem.