15 kwietnia, 2017

Ekonomia menedżerska, finanse i rachunkowość w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Czas trwania: 2 semestry / 248 h

Koszty: 1190 zł / semestr

Kierownik: dr Arkadiusz Chudzik

Kadra:

Wykładowcami są przede wszystkim praktycy, posiadający doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz mający w swoim dorobku zawodowym praktykę związaną z poszczególnymi modułami studiów (rachunkowość, prawo itd.)

Cel studiów i ich adresaci:

Celem studiów jest przekazanie kompleksowej teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu zagadnień rachunkowych oraz z tych dziedzin finansów, prawa i podatków, które łączą się ściśle w praktyce z rachunkowością (i bez znajomości których nie można prowadzić w sposób prawidłowy ksiąg rachunkowych oraz w sposób efektywny podejmować decyzji zarządczych w przedsiębiorstwie), niezbędnych dla właściwego rozumienia, interpretowania i stosowania elementów z zakresu finansów przedsiębiorstw, finansów międzynarodowych, prawa cywilnego i handlowego oraz rachunkowości zarządczej. Uczestnicy studiów przeanalizują w sposób całościowy zarówno od strony operacyjnej i strategicznej, zjawiska finansowe mające miejsce w firmie. Zrozumieją występujące w nich zależności i powiązania. Poprzez wiele ćwiczeń i gier decyzyjnych, nabędą umiejętność aktywnego wpływania na poprawę wyników własnych firmy.

Sylwetka absolwenta:

Słuchacze studiów podyplomowych Ekonomia menedżerska, finanse i rachunkowość w zarządzaniu przedsiębiorstwem zostaną zapoznani z wiedzą z zakresu finansów i rachunkowości. Pozwoli im to na: nabycie i rozszerzenie wiedzy z finansów i rachunkowości jak również sprawozdawczości, nabycie umiejętności badania wiarygodności sprawozdań finansowych i sprawozdań z wykonania budżetu. Absolwent studiów będzie rozumiał występowanie zjawiska ryzyka na rynku finansowym i globalnym oraz potrafi nim zarządzać. Będzie też potrafił również przeprowadzić analizy finansowe oraz fundamentalne i wyciągać z nich właściwe wnioski. Absolwent będzie przygotowany do podejmowania decyzji o charakterze finansowym i prowadzenia działalności doradczej oraz do pracy w instytucjach finansowych i niefinansowych. Będzie przygotowany do pracy w charakterze analityka finansowego , osoby odpowiedzialnej za finanse i rachunkowość organizacji o charakterze gospodarczym i publicznym. Będzie również przygotowany do pracy jako: księgowy, doradca podatkowy, audytor, controller, specjalista ds. rachunkowości, specjalista ds. finansów.

Program:

PRZEDMIOTLiczba godzin
Prawo gospodarcze z elementami prawa handlowego10
Ekonomia matematyczna i menedżerska20
Rynek kapitałowy i finansowy10
Gospodarowanie kapitałem ludzkim10
Rachunkowość20
Rachunkowość finansowa20
Rachunkowość zarządcza20
Finanse menedżerskie i międzynarodowe 10
Elementy prawa pracy i prawa cywilnego10
System podatkowy16
Programy informatyczne w rachunkowości i zarządzaniu16
Zarządzanie firmą12
Finanse przedsiębiorstw14
Przedsiębiorstwa sektora publicznego10
Rynek nieruchomości12
Logistyka w przedsiębiorstwie12
Metody wyceny projektów gospodarczych16
Seminarium10
248

Rekrutacja – miejsce i tryb składania dokumentów:

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Rekrutacja na studia podyplomowe prowadzona jest w trybie ciągłym, zaś uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby zgłoszeń. Wstępne zgłoszenie można dokonać dzwoniąc pod numer 41-260-40-45 bądź pisząc na adres mailowy podyplomowe@wsbip.edu.pl

Do przyjęcia na studia podyplomowe wymagane jest złożenie następujących dokumentów:

oraz:

  • wpłata opłaty rekrutacyjnej 80 zł na konto PEKAO S.A o/Ostrowiec 08124013851111000011858553 (w tytule wpłaty należy podać nazwę studiów podyplomowych). W przypadku, kiedy wpłata dokonywana jest przez firmę lub inną osobę należy podać dodatkowo imię i nazwisko słuchacza). Sugerujemy aby opłata rekrutacyjna była wpłacona wraz z opłatą za I semestr studiów, po informacji, że dana edycja studiów rozpocznie się zgodnie z planem.

O dokładnym terminie pierwszego zjazdu słuchacze będą informowani drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej nie później niż 10 dni przed zjazdem.