15 kwietnia, 2017

Edukacja dla Bezpieczeństwa (nauczycielskie)

Czas trwania: 3 semestry / 360 h

Rodzaj: studia kwalifikacyjne

Koszty: 1090 zł / semestr

Kierownik: płk rez. mgr Stefan Suska

Kadra:

Wykładowcami są specjaliści z zakresu nauk o obronności i nauk o bezpieczeństwie związani z Katedrą Bezpieczeństwa Narodowego WSBiP. Wśród wykładowców znajdują się zarówno teoretycy o uznanym dorobku naukowym, jak i eksperci z  doświadczeniem zawodowym zdobytym w sektorach bezpieczeństwa i obronności (w tym przedstawiciele kadry kierowniczej WP i Policji)

Cel studiów i ich adresaci:

Kurs organizowany i kierowany jest dla nauczycieli gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych i wychowawców posiadających wykształcenie pedagogiczne (studia magisterskie lub SN), planujących uzyskać dodatkowe kwalifikacje z zakresu problematyki edukacji dla bezpieczeństwa oraz do personelu pionu administracji rządowej, a także przedstawicieli służb mundurowych, którzy nie posiadają przygotowania specjalistycznego z zakresu edukacji ukierunkowanej na problematykę bezpieczeństwa.

Sylwetka absolwenta:Absolwenci po ukończeniu studiów będą przygotowani do prowadzenia zajęć w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych  przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa ujętego w podstawie programowej MEN  (rozporządzenie MEN z 23 grudnia 2008 r.),

Absolwenci ponadto będą: znali 1) pojęcie i istotę i zakres bezpieczeństwa narodowego, 2) organizację państwa w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego, w tym obrony narodowej i szeroko pojętego zarządzania kryzysowego, 3) podstawowe formy i metody nauczania przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa; rozumieli: 1) interdyscyplinarny charakter i złożoność organizacji państwa w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego 2) zasady i procedury współdziałania różnych organów instytucji państwowych, przedsiębiorstwa oraz administracji państwowej i samorządowej w dziedzinie ochrony narodowej i zarządzania kryzysowego, 3) istotę edukacji dla bezpieczeństwa nie tylko dzieci i młodzieży, ale również całego społeczeństwa jako istotnego elementu bezpieczeństwa narodowego.

Program:

MODUŁLiczba godzin
Bezpieczeństwo publiczne30
Filozofia Bezpieczeństwa20
System obronny i Siły Zbrojne RP30
Zagrożenia czasu wojny i pokoju40
Obrona Cywilna i sytuacje kryzysowe30
Zapobieganie terroryzmowi30
Wybrane aspekty toksykologiczne30
Prawne aspekty zarządzania bezpieczeństwem30
Podstawy ratownictwa sanitarnego i medycznego40
Zagrożenia cywilizacyjne XXI wieku30
Metodyka przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa40
Komunikacja interpersonalna20
Zasady organizacji i przeprowadzania ewakuacji ludności20
360

Rekrutacja – miejsce i tryb składania dokumentów:

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Rekrutacja na studia podyplomowe prowadzona jest w trybie ciągłym, zaś uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby zgłoszeń. Wstępne zgłoszenie można dokonać dzwoniąc pod numer 41-260-40-45 bądź pisząc na adres mailowy podyplomowe@wsbip.edu.pl

Do przyjęcia na studia podyplomowe wymagane jest złożenie następujących dokumentów:

oraz:

  • wpłata opłaty rekrutacyjnej 80 zł na konto PEKAO S.A o/Ostrowiec 08124013851111000011858553 (w tytule wpłaty należy podać nazwę studiów podyplomowych). W przypadku, kiedy wpłata dokonywana jest przez firmę lub inną osobę należy podać dodatkowo imię i nazwisko słuchacza). Sugerujemy aby opłata rekrutacyjna była wpłacona wraz z opłatą za I semestr studiów, po informacji, że dana edycja studiów rozpocznie się zgodnie z planem.

O dokładnym terminie pierwszego zjazdu słuchacze będą informowani drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej nie później niż 10 dni przed zjazdem.