17 kwietnia, 2017

Detektywistyka

Czas trwania: 2 semestry / 230 h

Koszty: 2090 zł / semestr

Kierownik: nadkom. Dariusz Loranty

Kadra:

Wykładowcami są uznani eksperci z zakresu detektywistyki, kryminalistyki, wywiadu i kontrwywiadu gospodarczego, profilowania i poligrafii, psychologii kryminalistyczno-śledczej, posiadający bogate doświadczenie zawodowe przy rozpracowywaniu najgłośniejszych spraw. Wykład inauguracyjny na studiach wygłosi detektyw Krzysztof Rutkowski. Za dobór kadry odpowiada kierownik studiów – znany policjant, detektyw, negocjator, ekspert medialny nadkom. Dariusz Loranty

Cel studiów i ich adresaci:

Celem studiów podyplomowych jest profesjonalne przygotowanie kandydatów do wykonywania zawodu detektywa. Słuchacze w ramach studiów odbędą cykl szkoleń przewidzianych w Ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa. Ponadto słuchacze otrzymają kompleksową wiedzę teoretyczną i praktyczną niezbędną do efektywnego wykonywania zawodu detektywa, obejmującą takie zagadnienia jak: podstawy prawne i szczegółowa problematyka wykonywania usług detektywistycznych w Polsce oraz UE, taktyka i techniki pracy detektywa, analiza informacji. W ramach programu studiów przewidziane są warsztaty terenowe prowadzone przez licencjonowanych detektywów.

Studia są adresowane do osób zainteresowanych podjęciem pracy w zawodzie detektywa, a także w zawodach wykorzystujących umiejętności i techniki detektywistyczne (Policja, agencje ochrony).

Sylwetka absolwenta:

Absolwenci studiów podyplomowych „Detektywistyka” zdobędą kompletną wiedzę, praktyczne umiejętności oraz najważniejsze kompetencje,  niezbędne do efektywnego wykonywania zawodu detektywa. Na studiach  proces nauczania obejmuje  kształtowanie predyspozycji osobowościowych wymaganych do zgodnego z prawem wykonywania tej profesji. Nabyte kompetencje pozwolą na sprawne wykonywanie innych czynności z zastosowaniem tzw.  techniki detektywistycznej.

Absolwent studiów będzie znał podstawy prawne wykonywania zawodu detektywa, a także szczegółowe regulacje prawne (w zakresie prawa polskiego jak i prawa europejskiego) wiążące się z wykonywaniem tego zawodu. Absolwent zostanie zaznajomiony z zagadnieniami związanymi z detektywistyką, (np. przestępczością gospodarczą). Absolwent studiów będzie znał metody pracy operacyjnej detektywa, potrafiąc, m.in. dzięki warsztatom oraz zajęciom terenowym, zastosować je w praktyce. Absolwent będzie także zaznajomiony z nowoczesnymi technikami pomocnymi w wykonywaniu zawodu detektywa (np. badania wariograficzne) Absolwent będzie zaznajomiony z zasadami analizy zebranych informacji w celu skutecznego działania. Absolwent studiów nabędzie niezbędne kompetencje psychologiczne oraz będzie przygotowany od strony etycznej do wykonywania zawodu detektywa.

Program:

PRZEDMIOTLiczba godzin
Podstawy prawne wykonywania zawodu detektywa (ROZP. MIN.)15
Zasady działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznycch (ROZP. MIN.)20
Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych (ROZP. MIN.)15
Wybrane elementy prawa karnego10
Wybrane elementy prawa cywilnego10
Podstawy kryminalistyki15
Podstawy kryminologii10
Patologie społeczne i zachowania patologiczne10
Psychologia kryminalistyczno-śledcza10
Etyka zawodu detektywa5
Zlecenia z zakresu przestępczości gospodarczej20
Zlecenia z zakresu prawa rodzinnego10
Metody i formy pracy operacyjnej20
Warsztaty terenowe - taktyka i technika operacyjna w praktyce15
Zasady pracy z agenturą10
Profilowanie i poligraf10
Negocjacje kryzysowe w pracy detektywa10
Gra decyzyjna10
Seminarium dyplomowe5
230

Rekrutacja – miejsce i tryb składania dokumentów:

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Rekrutacja na studia podyplomowe prowadzona jest w trybie ciągłym, zaś uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby zgłoszeń. Wstępnego zgłoszenia można dokonać dzwoniąc pod numer 41-260-40-45  bądź pisząc na adres mailowy podyplomowe@wsbip.edu.pl

Do przyjęcia na studia podyplomowe wymagane jest złożenie następujących dokumentów:

oraz:

  • wpłata opłaty rekrutacyjnej 80 zł na konto PEKAO S.A o/Ostrowiec 08124013851111000011858553 (w tytule wpłaty należy podać nazwę studiów podyplomowych). W przypadku, kiedy wpłata dokonywana jest przez firmę lub inną osobę należy podać dodatkowo imię i nazwisko słuchacza). Sugerujemy aby opłata rekrutacyjna była wpłacona wraz z opłatą za I semestr studiów, po informacji, że dana edycja studiów rozpocznie się zgodnie z planem.
Dokumenty można przesyłać drogą pocztową na ostrowiecki adres uczelni bądź składać w siedzibie Filii WSBiP w Warszawie (Aleja Krakowska 110/114, pn., śr., czw., pt. 9:00-15:00, wt. 12:00-18:00)

O dokładnym terminie pierwszego zjazdu słuchacze będą informowani drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej nie później niż 10 dni przed zjazdem.


ODPOWIEMY NA TWOJE PYTANIE

Skip to content