14 czerwca, 2022

Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej

Czas trwania: 3 semestry/ 360 godzin

Rodzaj: studia kwalifikacyjne

Koszty: 1390 zł/ semestr

Kadra:

Wykładowcami są praktycy posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy z osobami niepełnosprawnymi i starszymi.

Cel studiów i ich adresaci:

Celem studiów jest przygotowanie  słuchacza do pełnienia funkcji asystenta osobistego osoby starszej lub niepełnosprawnej, poprzez uzyskanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy,  wspieranie i wzmacnianie systemu pomocy osobom niepełnosprawnym w realizacji programu rehabilitacji społecznej i zawodowej. Studia podyplomowe zapewniają słuchaczom praktyczne wskazówki reintegracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych i starszych, poprzez motywowanie, aktywizację i wsparcie funkcjonowania w społeczeństwie. Podstawą takich umiejętności będzie uzyskana na studiach, gruntowna i wszechstronna wiedza metodyczna, psychologiczna, społeczna i pedagogiczna.

Sylwetka absolwenta:

Absolwenci przygotowani są do pracy w placówkach ukierunkowanych na pomoc seniorom, takich jak: dzienne domy opieki, domy pomocy społecznej, placówki kulturalne i kluby seniora, samorządy lokalne realizujące projekty skierowane do osób starszych, czy pozostałych instytucjach – podmiotach polityki społecznej kształtujących przyszłość osób starszych w Polsce.

Program:

MODUŁLiczba godzin
Elementy diagnostyki środowiskowej25
Pedagogika specjalna10
Elementy ekonomii i organizacji gospodarstwa domowego20
Czynności pielęgnacyjno- higieniczne25
Prawne podstawy pomocy społecznej, rehabilitacji i ochrony zdrowia w Polsce10
Psychologia starzenia się i starości20
Metodyka pracy socjalnej30
Metodyka pracy opiekuńczo – pielęgnacyjnej30
Praktyka20
Niepełnosprawny na rynku pracy10
Zasady Żywienia osób starszych25
Podstawy rehabilitacji i opieki w odniesieniu do różnych grup podopiecznych30
Pierwsza pomoc10
Umiejętności wspomagające działalność asystenta osoby starszej i niepełnosprawnej30
Trening umiejętności społecznych10
Schorzenia wieku starszego i profilaktyka zdrowotna30
Warsztaty komunikacji interpersonalnej10
Praktyka20
Egzamin końcowy5
360

Rekrutacja – miejsce i tryb składania dokumentów:

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Rekrutacja na studia podyplomowe prowadzona jest w trybie ciągłym, zaś uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby zgłoszeń. Wstępne zgłoszenie można dokonać dzwoniąc pod numer  41-260-40-45 bądź pisząc na adres mailowy podyplomowe@wsbip.edu.pl

Do przyjęcia na studia podyplomowe wymagane jest złożenie następujących dokumentów:

oraz:

  • wpłata opłaty rekrutacyjnej 80 zł na konto PEKAO S.A o/Ostrowiec 08124013851111000011858553 (w tytule wpłaty należy podać nazwę studiów podyplomowych). W przypadku, kiedy wpłata dokonywana jest przez firmę lub inną osobę należy podać dodatkowo imię i nazwisko słuchacza). Sugerujemy aby opłata rekrutacyjna była wpłacona wraz z opłatą za I semestr studiów, po informacji, że dana edycja studiów rozpocznie się zgodnie z planem.

O dokładnym terminie pierwszego zjazdu słuchacze będą informowani drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej nie później niż 10 dni przed zjazdem.

Skip to content