27 sierpnia, 2020

Domyślny tytuł

Czas trwania: 2 semestry/ 290 h

Koszty: 1190zł/ semestr

Kadra:

Kadrę wykładowców i trenerów stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św., konsultanci i edukatorzy oraz praktycy z jednostek kierowniczych oświaty i ośrodków szkolących

Cel studiów i ich adresaci:

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji kierowniczej w przedszkolu, szkole i innych placówkach oświatowych z uwzględnieniem zasad dobrego planowania, organizowania, kierowania nimi oraz sprawowania nadzoru pedagogicznego. Aktualizacja i rozszerzenie wiedzy w zakresie prawa oświatowego oraz prawa komplementarnego i kompatybilnego z prawem oświatowym. Przygotowanie do wprowadzania zmian systemowych oraz do współpracy z organem prowadzącym i nadzorującym oraz szeroko pojętym środowiskiem lokalnym. Zapoznanie z zasadami zarządzania finansami i majątkiem szkolnym. Stworzenie słuchaczom warunków sprzyjających opracowaniu efektywnych materiałów przydatnych w pełnieniu funkcji kierowniczej. upowszechnienie współczesnych rozwiązań kierowania i zarządzania placówką oświatową. Wykorzystanie współczesnych podstaw naukowych do samokształcenia i kierowania zasobem ludzkim oraz planowania własnego rozwoju. Studia skierowane są do kandydatów na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych w tym:
– nauczycieli wszystkich specjalności i poziomów nauczania, chcących ubiegać się o stanowisko dyrektora czy też inne stanowisko kierownicze w szkole lub innej placówce oświatowej;
– pracowników nadzoru pedagogicznego;
– pracowników organów prowadzących szkoły i osób zatrudnionych w administracji państwowej wszystkich szczebli;
– animatorów działań i organizacji oświatowych.
Studia są adresowane także do osób zainteresowanych podwyższeniem kwalifikacji zawodowych: dyrektorów szkół i placówek oświatowych, pracowników szkolnej, samorządowej oraz rządowej administracji oświatowej.

Sylwetka absolwenta:

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje uprawniające do zajmowania stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole, przedszkolu i placówce oświatowo-wychowawczej (zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436).

Program: Pokaż pozycjiSzukaj:

MODUŁIlość godzin
Podstawy zarządzania – współczesne metody zarządzania20
Prawne podstawy systemu edukacji20
Systemy informatyczne w zarządzaniu20
Projektowanie programu pracy szkoły60
Wybrane problemy psychologii organizacji20
Wybrane problemy socjologii organizacji20
Kierowanie zespołami ludzkimi20
Zarządzanie jakością, mierzenie jakości pracy placówki30
Podstawy oświatowej teorii organizacji20
Komunikacja interpersonalna30

Pozycje od 1 do 10 z 13 łączniePoprzedniaNastępna

Rekrutacja – miejsce i tryb składania dokumentów:

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Rekrutacja na studia podyplomowe prowadzona jest w trybie ciągłym, zaś uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby zgłoszeń. Wstępne zgłoszenie można dokonać dzwoniąc pod numer  41-260-40-45 bądź pisząc na adres mailowy podyplomowe@wsbip.edu.pl

Do przyjęcia na studia podyplomowe wymagane jest złożenie następujących dokumentów:

oraz:

  • wpłata opłaty rekrutacyjnej 80 zł na konto PEKAO S.A o/Ostrowiec 08124013851111000011858553 (w tytule wpłaty należy podać nazwę studiów podyplomowych). W przypadku, kiedy wpłata dokonywana jest przez firmę lub inną osobę należy podać dodatkowo imię i nazwisko słuchacza). Sugerujemy aby opłata rekrutacyjna była wpłacona wraz z opłatą za I semestr studiów, po informacji, że dana edycja studiów rozpocznie się zgodnie z planem.

Dokumenty można przesyłać drogą pocztową na ostrowiecki adres uczelni bądź składać w siedzibie Filii WSBiP we Włoszczowie (ul. Młynarska 56)

O dokładnym terminie pierwszego zjazdu słuchacze będą informowani drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej nie później niż 10 dni przed zjazdem

Skip to content