2 czerwca, 2019

Kontrola wewnętrzna w biznesie i administracji publicznej

zas trwania: 2 semestry / 176 h

Koszty: 1490 zł / semestr

Kierownik: dr Grażyna Dugiel

Kadra:

Wykładowcami są głównie specjaliści rekomendowani przez Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej – partnera studiów. Prowadzący zajęcia są doświadczonymi ekspertami w zakresie metodyki badań kontrolnych (procedur, regulacji i regulaminów dotyczących systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem, governance i compliance, kontroli zamówień publicznych i zaopatrzenia) oraz procesów wykrywania i zapobiegania oszustwom i nadużyciom.

Cel studiów i ich adresaci:

Celem studiów podyplomowych „Kontrola  wewnętrzna w biznesie i administracji publicznej” jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności pozwalające na realizowanie zadań z zakresu kontroli wewnętrznej. Słuchacze po zakończeniu studiów podyplomowych będą mogli być zatrudniani na stanowiskach związanych z kontrolą wewnętrzną w jednostkach sektora finansów publicznych.

Studia adresowane są do absolwentów szkół wyższych, osób, które będą chciały podjąć pracę na stanowisku związanym z kontrolą zarządczą lub w ramach zajmowanych stanowisk dodatkowo pełnić obowiązki w tym zakresie.

Partner studiów:

Partnerem studiów jest Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej – czołowa polska instytucja zajmująca się audytem, systemami kontroli wewnętrznej, procesami związanymi z zarządzaniem ryzykiem, corporate governance, wykrywaniem i zapobieganiem oszustwom i korupcji na poziomie organizacji, działająca na rzecz promocji standardów i najlepszej praktyki kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego Unii Europejskiej.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów podyplomowych „Kontrola wewnętrzna w biznesie i administracji publicznej” potrafi samodzielnie prowadzić kontrolę wewnętrzna i wspierać merytorycznie kontrolę zarządczą.  Umie przygotować roczny plan kontroli zrealizować go i sformułować wnioski z przeprowadzonej pracy w postaci sprawozdania. Absolwent identyfikuje zagrożenia związane z realizacją procesów gromadzenia i wydatkowania środków publicznych i wskazać na sposoby uniknięcia tych zagrożeń. Zna i potrafi zaimplementować narzędzia kontroli wewnętrznej w jednostkach niepublicznych i publicznych. Potrafi realizować zadania kontrolera wewnętrznego.

Po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym Absolwenci otrzymują:

  • Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych;
  • Certyfikat Audytora Wewnętrznego II Stopnia PIKW;
  • Prawo wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów  Wewnętrznych prowadzoną przez PIKW Sp. z o.o.; www.klpaikw.pl/sklad-krajowej-listy-paikw,art_155.html
  • Bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku audytora lub kontrolera.

Program:

MODUŁLiczba godzin
Administracja publiczna 8
Finanse publiczne 8
Otoczenie rynkowe organizacji rynkowych. Prawo gospodarcze 8
Zarządzanie w działalności gospodarczej i administracji publicznej 8
Finanse przedsiębiorstw 8
Budżetowanie jako podstawowa zasada zarządzania finansami przedsiębiorstw 8
Rachunkowość finansowa 8
Rachunkowość budżetowa 8
Analiza finansowa w działalności gospodarczej i sektorze finansów publicznych 8
Elementy statystyki i metodologia prowadzenia badań statystycznych dla celów analizy finansowej 8
Podstawowe umiejętności interpersonalne w postępowaniu kontrolnym. Kodeksy etyczne kontrolera 4
Systemy kontroli wewnętrznej w gospodarce i administracji publicznej 12
Analiza ryzyka 10
Planowanie w kontroli wewnętrznej4
Metodyka pracy kontrolera wewnętrznego 20
Rola kontroli w wykrywaniu oszustw i nadużyć4
Technologie informatyczne w praktyce kontrolera4
Warsztaty z wykonywania audytu20
Kontrola zarządcza14
Razem176

Rekrutacja – miejsce i tryb składania dokumentów:

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Rekrutacja na studia podyplomowe prowadzona jest w trybie ciągłym, zaś uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby zgłoszeń. Wstępne zgłoszenie można dokonać dzwoniąc pod numer 41-260-40-45  bądź pisząc na adres mailowy podyplomowe@wsbip.edu.pl

Do przyjęcia na studia podyplomowe wymagane jest złożenie następujących dokumentów:

oraz:

  • wpłata opłaty rekrutacyjnej 80 zł na konto PEKAO S.A o/Ostrowiec 08124013851111000011858553 (w tytule wpłaty należy podać nazwę studiów podyplomowych). W przypadku, kiedy wpłata dokonywana jest przez firmę lub inną osobę należy podać dodatkowo imię i nazwisko słuchacza). Sugerujemy aby opłata rekrutacyjna była wpłacona wraz z opłatą za I semestr studiów, po informacji, że dana edycja studiów rozpocznie się zgodnie z planem.

O dokładnym terminie pierwszego zjazdu słuchacze będą informowani drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej nie później niż 10 dni przed zjazdem.