30 marca, 2020

Logopedia

Czas trwania: 4 semestry/ 630 godzin

Rodzaj: studia kwalifikacyjne

Koszty: 1290 zł/ semestr

Kadra:

Wykładowcami są praktycy posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe  związane z poszczególnymi modułami studiów.

Cel studiów i ich adresaci:

Celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu logopedy. Studia adresowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (zawodowych, licencjackich lub magisterskich) oraz przygotowanie pedagogiczne.

Sylwetka absolwenta:

Po ukończeniu studiów absolwenci przygotowani są do prowadzenia działań z zakresu profilaktyki logopedycznej (wczesnej, w placówkach przedszkolnych oraz w szkołach) przeprowadzenia badań przesiewowych, w celu ustalenia stanu mowy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym ,dokonywania oceny stanu komunikacji  językowej i możliwości jej rozwoju u osób z zaburzeniami mowy, przeprowadzania diagnozowania logopedycznego oraz – odpowiednio do jego wyników – postępowania logopedycznego, prowadzenia diagnozy zaburzeń komunikacji językowej u pacjentów po udarach i urazach mózgu, niedosłyszących, jąkających się, konstruowania i prowadzenia programów terapeutycznych dla pacjentów dorosłych i dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej.

Program:

MODUŁilość godzin
Wstęp do logopedii 10
Biomedyczne podstawy logopedii 20
Psychologiczne podstawy logopedii 20
Ontolingwistyka30
Elementy neuropsychologii 10
Fonetyka i fonologia języka polskiego 40
Wiedza o języku polskim dla logopedów 40
Zaburzenia komunikacji językowej - dyslalia, alalia 20
Zaburzenia komunikacji językowej – dysleksja 20
Procedury i strategie postępowania logopedycznego 50
Praktyka logopedyczna 60
Ortofonia z kulturą żywego słowa 10
Psychologia rozwojowa 20
Podstawy foniatrii dla logopedów 10
Zaburzenia komunikacji językowej – oligofazja 15
Zaburzenia komunikacji językowej - dyzartria/anartria 15
Zaburzenia komunikacji językowej u dzieci bilingwalnych 20
Zaburzenia komunikacji językowej – jąkanie 15
Zaburzenia komunikacji językowej – autyzm 15
Dykcja z emisją głosu 10
Neuropsychologia i neurologia dziecięca 20
Elementy ortodoncji 10
Elementy audiologii dla logopedów 10
Pedagogika specjalna 10
Wczesna interwencja logopedyczna 30
Terapia logopedyczna osób starszych - strategie postępowania 10
Zaburzenia komunikacji językowej – niedosłuch 20
Zaburzenia komunikacji językowej – afazja 20
Warsztat logopedy z elementami informatyki 10
Seminarium - projekt dyplomowy 20
630

Rekrutacja – miejsce i tryb składania dokumentów:

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Rekrutacja na studia podyplomowe prowadzona jest w trybie ciągłym, zaś uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby zgłoszeń. Wstępne zgłoszenie można dokonać dzwoniąc pod numer  41-260-40-45 bądź pisząc na adres mailowy podyplomowe@wsbip.edu.pl

Do przyjęcia na studia podyplomowe wymagane jest złożenie następujących dokumentów:

oraz:

  • wpłata opłaty rekrutacyjnej 80 zł na konto PEKAO S.A o/Ostrowiec 08124013851111000011858553 (w tytule wpłaty należy podać nazwę studiów podyplomowych). W przypadku, kiedy wpłata dokonywana jest przez firmę lub inną osobę należy podać dodatkowo imię i nazwisko słuchacza). Sugerujemy aby opłata rekrutacyjna była wpłacona wraz z opłatą za I semestr studiów, po informacji, że dana edycja studiów rozpocznie się zgodnie z planem.

O dokładnym terminie pierwszego zjazdu słuchacze będą informowani drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej nie później niż 10 dni przed zjazdem.