Wrzesień 5, 2018

Kadry i płace

Czas trwania: 2 semestry /162 h

Koszty: 1190 zł / semestr

Kierownik: mgr Karolina Skurska

Kadra:

Wykładowcami są praktycy posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe z zakresu kadrowo-płacowego

Cel studiów i ich adresaci:

Celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego pełnienia roli specjalisty ds. kadr i płac. Studia mają za zadanie między innymi zapoznać uczestników z prawem pracy, polityką kadrową, wiedzą z zakresu przepisów kadrowo-płacowych, rozliczania czasu pracy, naliczania wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych. Słuchacze będą mieli możliwość nabycia praktycznych umiejętności naliczanie wynagrodzeń ze stosunku pracy, z tytułu umów cywilnoprawnych, rozliczeń z ZUS, w tym za pomocą programu Płatnik.

Sylwetka absolwenta:

Studia adresowane są do absolwentów szkół wyższych, mających zamiar podjąć pracę w działach kadrowo-płacowych, HR, zarządzania personelem, biurach rachunkowych, a także osób,  które chciałyby rozszerzyć i zaktualizować swoją wiedzę i umiejętności z dziedziny kadrowo-płacowej.

Program:

MODUŁLiczba godzin
162
Źródła i zasady prawa pracy 12
Dokumentacja kadrowa i płacowo-podatkowa 14
Nawiązywanie, zmiana i ustanie stosunku pracy 16
Czas pracy i urlopy pracownicze 14
Naliczanie wynagrodzeń - warsztaty praktyczne 18
Świadczenia z ubezpieczenia społecznego 12
Podatek dochodowy od osób fizycznych8
Umowy cywilnoprawne i ich rozliczanie12
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy 8
Pracownicza odpowiedzialność porządkowa i materialna8
Związki zawodowe i zbiorowe prawo pracy 10
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 8
Ochrona danych osobowych 8
Obsługa programu „Płatnik”12
Egzamin końcowy2

Rekrutacja – miejsce i tryb składania dokumentów:

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Rekrutacja na studia podyplomowe prowadzona jest w trybie ciągłym, zaś uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby zgłoszeń. Wstępne zgłoszenie można dokonać dzwoniąc pod numer 41-260-40-40 lub 41-260-40-41 bądź pisząc na adres mailowy info@wsbip.edu.pl

Do przyjęcia na studia podyplomowe wymagane jest złożenie następujących dokumentów:

oraz:

  • wpłata opłaty rekrutacyjnej 80 zł na konto PEKAO S.A o/Ostrowiec 08124013851111000011858553 (w tytule wpłaty należy podać nazwę studiów podyplomowych). W przypadku, kiedy wpłata dokonywana jest przez firmę lub inną osobę należy podać dodatkowo imię i nazwisko słuchacza). Sugerujemy aby opłata rekrutacyjna była wpłacona wraz z opłatą za I semestr studiów, po informacji, że dana edycja studiów rozpocznie się zgodnie z planem.

O dokładnym terminie pierwszego zjazdu słuchacze będą informowani drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej nie później niż 10 dni przed zjazdem.