Kwiecień 15, 2017

Geopolityka i Geostrategia

Czas trwania: 2 semestry / 150 h

Koszty: 1290 zł/semestr

Partnerzy: Polskie Towarzystwo Geopolityczne, portal Geopolityka.net

Kierownik: dr Leszek Sykulski

Kadra:

Wykładowcami są polscy i zagraniczni eksperci z zakresu geopolityki, związani z Polskim Towarzystwem Geopolitycznym oraz uczelniami państwowymi – m.in. UJ, UW, URz (m.in. dr Leszek Sykulski, prof. dr hab. Mirosław Sułek, prof. dr hab. Witold Wilczyński, dr Bethuel Matsili)

Cel studiów i ich adresaci:

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z wybranymi zagadnieniami geopolityki i geostrategii, w tym geopolityki informacyjnej, dziedzin wiedzy, które przeżywają obecnie swój renesans. Nie ma tygodnia, abyśmy nie słyszeli w mediach o znaczeniu geopolitycznym jakiegoś  wydarzenia, o położeniu geopolitycznym jakiegoś państwa czy o trwającej wojnie informacyjnej.

Geopolityka wykładana jest na uniwersytetach i akademiach dyplomatycznych oraz wojskowych całego świata. Szczególne znaczenie ma w krajach mających status mocarstw, bądź państwach pretendujących do tego miana. Z uwagi na geopolityczne położenie Polski znajomości zasad i koncepcji geopolitycznych jest szczególnie ważna dla polskich elit intelektualnych. Studia kładą nacisk na dostarczenie nie tylko wiedzy, ale i umiejętności jej zastosowania do badań geopolitycznych i analizy współczesnych międzynarodowych procesów politycznych oraz tworzenia długookresowych prognoz.

Studia przygotowują absolwentów różnych kierunków studiów wyższych do pracy w dyplomacji, organizacjach międzynarodowych i Unii Europejskiej oraz do pracy na wszystkich stanowiskach wymagających rozwoju kontaktów międzynarodowych. Szczególnie adresowane są do pracowników sektora rządowego (dyplomatów, analityków) oraz żołnierzy i funkcjonariuszy różnych służb mundurowych.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent zdobędzie szeroką wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • analizy współczesnych procesów geopolitycznych z wykorzystaniem analizy doktryn i koncepcji geopolitycznych czołowych państw świata,
  • umiejętności pozyskiwania informacji analitycznych z powszechnie dostępnych źródeł („biały wywiad”) dzięki opanowaniu technik infobrokerskich,
  • nauczy się wykonywać szkice geopolityczne, także przy zastosowaniu specjalistycznego oprogramowania (kartografia geopolityczna),
  • zdobędzie wiedzę z hermetycznych obszarów takich jak walka informacyjna, geopolityka rurociągów, geoekonomia czy geopolityka obszarów polarnych.

Program:

PRZEDMIOTLiczba godzin
150
Wstęp do geopolityki i geostrategii4
Procesy geopolityczne w skali kontynentalnej20
Geostrategia i astrostrategia10
Geopolityka informacyjna10
Geoekonomia10
Geohistoria10
Potęgometria i prognozowanie10
„Biały wywiad” jako narzędzie geopolityka6
Procesy geopolityczne w skali kontynentalnej20
Kartografia geopolityczna10
Wojny informacyjne i zarządzanie refleksyjne10
Geopolityka obszarów polarnych5
Teoria gier i symulacje geopolityczne10
Geopolityczne ryzyko inwestycyjne10
Metodyka pisania analiz geopolitycznych5

Rekrutacja – miejsce i tryb składania dokumentów:

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Rekrutacja na studia podyplomowe prowadzona jest w trybie ciągłym, zaś uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby zgłoszeń. Wstępne zgłoszenie można dokonać dzwoniąc pod numer 41-260-40-40 lub 41-260-40-41 bądź pisząc na adres mailowy info@wsbip.edu.pl

Do przyjęcia na studia podyplomowe wymagane jest złożenie następujących dokumentów:

oraz:

  • wpłata opłaty rekrutacyjnej 80 zł na konto PEKAO S.A o/Ostrowiec 08124013851111000011858553 (w tytule wpłaty należy podać nazwę studiów podyplomowych). W przypadku, kiedy wpłata dokonywana jest przez firmę lub inną osobę należy podać dodatkowo imię i nazwisko słuchacza). Sugerujemy aby opłata rekrutacyjna była wpłacona wraz z opłatą za I semestr studiów, po informacji, że dana edycja studiów rozpocznie się zgodnie z planem.

O dokładnym terminie pierwszego zjazdu słuchacze będą informowani drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej nie później niż 10 dni przed zjazdem.